[సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళి] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం స్కందాయ నమఃఓం గుహాయ నమఃఓం షణ్ముఖాయ నమఃఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమఃఓం ప్రభవే నమఃఓం పింగళాయ నమఃఓం క్రుత్తికాసూనవే నమఃఓం సిఖివాహాయ నమఃఓం ద్విషన్ణే త్రాయ నమః ॥ 10 ॥ఓం శక్తిధరాయ నమఃఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమఃఓం తారకాసుర సంహార్త్రే నమఃఓం రక్షోబలవిమర్ద నాయ నమఃఓం మత్తాయ నమఃఓం ప్రమత్తాయ నమఃఓం ఉన్మత్తాయ నమఃఓం సురసైన్య స్సురక్ష కాయ నమఃఓం దీవసేనాపతయే నమఃఓం ప్రాజ్ఞాయ … Read more