Sri Subrahmanya Ashtottara In Kannada Pdf | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

Welcome, dear readers, to the sacred realm of “Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali.” This powerful chant celebrates the divine qualities of Lord Subrahmanya, also known as Kartikeya or Murugan. Join us on a spiritual journey to understand the significance and blessings bestowed by these 108 divine names. Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali In Kannada ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃಓಂ ಗುಹಾಯ … Read more

[সুব্রহ্মণ্য অষ্টোত্তর শতনামাবলি] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Bengali Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Bengali ওং স্কংদায নমঃওং গুহায নমঃওং ষণ্মুখায নমঃওং ফালনেত্র সুতায নমঃওং প্রভবে নমঃওং পিংগলায নমঃওং ক্রুত্তিকাসূনবে নমঃওং সিখিবাহায নমঃওং দ্বিষন্ণে ত্রায নমঃ ॥ 10 ॥ওং শক্তিধরায নমঃওং ফিশিতাশ প্রভংজনায নমঃওং তারকাসুর সংহার্ত্রে নমঃওং রক্ষোবলবিমর্দ নায নমঃওং মত্তায নমঃওং প্রমত্তায নমঃওং উন্মত্তায নমঃওং সুরসৈন্য স্সুরক্ষ কায নমঃওং দীবসেনাপতযে নমঃওং প্রাজ্ঞায … Read more

[ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia ଓଂ ସ୍କଂଦାଯ ନମଃଓଂ ଗୁହାଯ ନମଃଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାଯ ନମଃଓଂ ଫାଲନେତ୍ର ସୁତାଯ ନମଃଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃଓଂ ପିଂଗଳାଯ ନମଃଓଂ କ୍ରୁତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃଓଂ ସିଖିଵାହାଯ ନମଃଓଂ ଦ୍ଵିଷନ୍ଣେ ତ୍ରାଯ ନମଃ ॥ 10 ॥ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାଯ ନମଃଓଂ ଫିଶିତାଶ ପ୍ରଭଂଜନାଯ ନମଃଓଂ ତାରକାସୁର ସଂହାର୍ତ୍ରେ ନମଃଓଂ ରକ୍ଷୋବଲଵିମର୍ଦ ନାଯ ନମଃଓଂ ମତ୍ତାଯ ନମଃଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାଯ ନମଃଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାଯ ନମଃଓଂ ସୁରସୈନ୍ଯ ସ୍ସୁରକ୍ଷ କାଯ ନମଃଓଂ ଦୀଵସେନାପତଯେ ନମଃଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାଯ … Read more

[સુબ્રહ્મણ્ય અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati ઓં સ્કંદાય નમઃઓં ગુહાય નમઃઓં ષણ્મુખાય નમઃઓં ફાલનેત્ર સુતાય નમઃઓં પ્રભવે નમઃઓં પિંગળાય નમઃઓં ક્રુત્તિકાસૂનવે નમઃઓં સિખિવાહાય નમઃઓં દ્વિષન્ણે ત્રાય નમઃ ॥ 10 ॥ઓં શક્તિધરાય નમઃઓં ફિશિતાશ પ્રભંજનાય નમઃઓં તારકાસુર સંહાર્ત્રે નમઃઓં રક્ષોબલવિમર્દ નાય નમઃઓં મત્તાય નમઃઓં પ્રમત્તાય નમઃઓં ઉન્મત્તાય નમઃઓં સુરસૈન્ય સ્સુરક્ષ કાય નમઃઓં દીવસેનાપતયે નમઃઓં પ્રાજ્ઞાય … Read more

[സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam ഓം സ്കംദായ നമഃഓം ഗുഹായ നമഃഓം ഷണ്മുഖായ നമഃഓം ഫാലനേത്ര സുതായ നമഃഓം പ്രഭവേ നമഃഓം പിംഗളായ നമഃഓം ക്രുത്തികാസൂനവേ നമഃഓം സിഖിവാഹായ നമഃഓം ദ്വിഷന്ണേ ത്രായ നമഃ ॥ 10 ॥ഓം ശക്തിധരായ നമഃഓം ഫിശിതാശ പ്രഭംജനായ നമഃഓം താരകാസുര സംഹാര്ത്രേ നമഃഓം രക്ഷോബലവിമര്ദ നായ നമഃഓം മത്തായ നമഃഓം പ്രമത്തായ നമഃഓം ഉന്മത്തായ നമഃഓം സുരസൈന്യ സ്സുരക്ഷ കായ നമഃഓം ദീവസേനാപതയേ നമഃഓം പ്രാജ്ഞായ … Read more

[ஸுப்3ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil ஓம் ஸ்கன்தா3ய நம:ஓம் கு3ஹாய நம:ஓம் ஷண்முகா2ய நம:ஓம் பா2லனேத்ர ஸுதாய நம:ஓம் ப்ரப4வே நம:ஓம் பிங்க3ல்தா3ய நம:ஓம் க்ருத்திகாஸூனவே நம:ஓம் ஸிகி2வாஹாய நம:ஓம் த்3விஷன்ணே த்ராய நம: ॥ 1௦ ॥ஓம் ஶக்தித4ராய நம:ஓம் பி2ஶிதாஶ ப்ரப4ஞ்ஜனாய நம:ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹார்த்ரே நம:ஓம் ரக்ஷோப3லவிமர்த3 நாய நம:ஓம் மத்தாய நம:ஓம் ப்ரமத்தாய நம:ஓம் உன்மத்தாய நம:ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸ்ஸுரக்ஷ காய நம:ஓம் தீ3வஸேனாபதயே நம:ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: … Read more

[సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళి] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం స్కందాయ నమఃఓం గుహాయ నమఃఓం షణ్ముఖాయ నమఃఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమఃఓం ప్రభవే నమఃఓం పింగళాయ నమఃఓం క్రుత్తికాసూనవే నమఃఓం సిఖివాహాయ నమఃఓం ద్విషన్ణే త్రాయ నమః ॥ 10 ॥ఓం శక్తిధరాయ నమఃఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమఃఓం తారకాసుర సంహార్త్రే నమఃఓం రక్షోబలవిమర్ద నాయ నమఃఓం మత్తాయ నమఃఓం ప్రమత్తాయ నమఃఓం ఉన్మత్తాయ నమఃఓం సురసైన్య స్సురక్ష కాయ నమఃఓం దీవసేనాపతయే నమఃఓం ప్రాజ్ఞాయ … Read more

[सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावलि] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ स्कन्दाय नमःॐ गुहाय नमःॐ षण्मुखाय नमःॐ फालनेत्र सुताय नमःॐ प्रभवे नमःॐ पिङ्गलाय नमःॐ क्रुत्तिकासूनवे नमःॐ सिखिवाहाय नमःॐ द्विषन्णे त्राय नमः ॥ 10 ॥ॐ शक्तिधराय नमःॐ फिशिताश प्रभञ्जनाय नमःॐ तारकासुर संहार्त्रे नमःॐ रक्षोबलविमर्द नाय नमःॐ मत्ताय नमःॐ प्रमत्ताय नमःॐ उन्मत्ताय नमःॐ सुरसैन्य स्सुरक्ष काय नमःॐ दीवसेनापतये नमःॐ प्राज्ञाय … Read more

[Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In English om skamdaaya namahom guhaaya namahom shhanmukhaaya namahom phaalanetra sutaaya namahom prabhave namahom pimgalaaya namahom kruttikaasoonave namahom sikhivaahaaya namahom dvishhanne traaya namah ॥ 10 ॥om shaktidharaaya namahom phishitaasha prabhamjanaaya namahom taarakaasura samhaartre namahom rakshhobalavimarda naaya namahom mattaaya namahom pramattaaya namahom unmattaaya namahom surasainya ssurakshha kaaya namahom deevasenaapataye namahom praajjhnaaya … Read more