[സൂര്യാഷ്ടകമ്] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Surya Ashtakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Surya Ashtakam Lyrics In Malayalam ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മഭാസ്കരദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ സപ്താശ്വ രധ മാരൂഢം പ്രചംഡം കശ്യപാത്മജംശ്വേത പദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം ലോഹിതം രധമാരൂഢം സര്വ ലോക പിതാമഹംമഹാപാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം ത്രൈഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരംമഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം ബൃംഹിതം തേജസാം പുംജം വായു മാകാശ മേവചപ്രഭുംച സര്വ ലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം … Read more