[സൂര്യാഷ്ടകമ്] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Surya Ashtakam Lyrics In Malayalam

ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മഭാസ്കര
ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ

സപ്താശ്വ രധ മാരൂഢം പ്രചംഡം കശ്യപാത്മജം
ശ്വേത പദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ലോഹിതം രധമാരൂഢം സര്വ ലോക പിതാമഹം
മഹാപാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ത്രൈഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ബൃംഹിതം തേജസാം പുംജം വായു മാകാശ മേവച
പ്രഭുംച സര്വ ലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ബംധൂക പുഷ്പ സംകാശം ഹാര കുംഡല ഭൂഷിതം
ഏക ചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

വിശ്വേശം വിശ്വ കര്താരം മഹാ തേജഃ പ്രദീപനം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

തം സൂര്യം ജഗതാം നാധം ജ്നാന വിജ്നാന മോക്ഷദം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

സൂര്യാഷ്ടകം പഠേന്നിത്യം ഗ്രഹപീഡാ പ്രണാശനം
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രോ ധനവാന് ഭവേത്

ആമിഷം മധുപാനം ച യഃ കരോതി രവേര്ധിനേ
സപ്ത ജന്മ ഭവേദ്രോഗീ ജന്മ കര്മ ദരിദ്രതാ

സ്ത്രീ തൈല മധു മാംസാനി ഹസ്ത്യജേത്തു രവേര്ധിനേ
ന വ്യാധി ശോക ദാരിദ്ര്യം സൂര്യ ലോകം സ ഗച്ഛതി

ഇതി ശ്രീ ശിവപ്രോക്തം ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടകം സംപൂര്ണം

********

Also Read:

Leave a Comment