[ସୂର୍ଯାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Surya Ashtakam lyrics in Oriya/Odia pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Surya Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia ଆଦିଦେଵ ନମସ୍ତୁଭ୍ଯଂ ପ୍ରସୀଦ ମଭାସ୍କରଦିଵାକର ନମସ୍ତୁଭ୍ଯଂ ପ୍ରଭାକର ନମୋସ୍ତୁତେ ସପ୍ତାଶ୍ଵ ରଧ ମାରୂଢଂ ପ୍ରଚଂଡଂ କଶ୍ଯପାତ୍ମଜଂଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମଧରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ ଲୋହିତଂ ରଧମାରୂଢଂ ସର୍ଵ ଲୋକ ପିତାମହଂମହାପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ଯଂ ଚ ମହାଶୂରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ଵରଂମହା ପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ ବୃଂହିତଂ ତେଜସାଂ ପୁଂଜଂ ଵାଯୁ ମାକାଶ ମେଵଚପ୍ରଭୁଂଚ ସର୍ଵ ଲୋକାନାଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ … Read more