[ସୂର୍ଯାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Surya Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia

ଆଦିଦେଵ ନମସ୍ତୁଭ୍ଯଂ ପ୍ରସୀଦ ମଭାସ୍କର
ଦିଵାକର ନମସ୍ତୁଭ୍ଯଂ ପ୍ରଭାକର ନମୋସ୍ତୁତେ

ସପ୍ତାଶ୍ଵ ରଧ ମାରୂଢଂ ପ୍ରଚଂଡଂ କଶ୍ଯପାତ୍ମଜଂ
ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମଧରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ଲୋହିତଂ ରଧମାରୂଢଂ ସର୍ଵ ଲୋକ ପିତାମହଂ
ମହାପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ତ୍ରୈଗୁଣ୍ଯଂ ଚ ମହାଶୂରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ଵରଂ
ମହା ପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ବୃଂହିତଂ ତେଜସାଂ ପୁଂଜଂ ଵାଯୁ ମାକାଶ ମେଵଚ
ପ୍ରଭୁଂଚ ସର୍ଵ ଲୋକାନାଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ବଂଧୂକ ପୁଷ୍ପ ସଂକାଶଂ ହାର କୁଂଡଲ ଭୂଷିତଂ
ଏକ ଚକ୍ରଧରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ଵିଶ୍ଵେଶଂ ଵିଶ୍ଵ କର୍ତାରଂ ମହା ତେଜଃ ପ୍ରଦୀପନଂ
ମହା ପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ତଂ ସୂର୍ଯଂ ଜଗତାଂ ନାଧଂ ଜ୍ନାନ ଵିଜ୍ନାନ ମୋକ୍ଷଦଂ
ମହା ପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ଯଂ ପ୍ରଣମାମ୍ଯହଂ

ସୂର୍ଯାଷ୍ଟକଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ଯଂ ଗ୍ରହପୀଡା ପ୍ରଣାଶନଂ
ଅପୁତ୍ରୋ ଲଭତେ ପୁତ୍ରଂ ଦରିଦ୍ରୋ ଧନଵାନ୍ ଭଵେତ୍

ଆମିଷଂ ମଧୁପାନଂ ଚ ଯଃ କରୋତି ରଵେର୍ଧିନେ
ସପ୍ତ ଜନ୍ମ ଭଵେଦ୍ରୋଗୀ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦରିଦ୍ରତା

ସ୍ତ୍ରୀ ତୈଲ ମଧୁ ମାଂସାନି ହସ୍ତ୍ଯଜେତ୍ତୁ ରଵେର୍ଧିନେ
ନ ଵ୍ଯାଧି ଶୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ଯଂ ସୂର୍ଯ ଲୋକଂ ସ ଗଚ୍ଛତି

ଇତି ଶ୍ରୀ ଶିଵପ୍ରୋକ୍ତଂ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯାଷ୍ଟକଂ ସଂପୂର୍ଣଂ

********

Also Read:

Leave a Comment