[ஸூர்யாஷ்டகம்] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Surya Ashtakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Surya Ashtakam Lyrics In Tamil ஆதி3தே3வ நமஸ்துப்4யம் ப்ரஸீத3 மபா4ஸ்கரதி3வாகர நமஸ்துப்4யம் ப்ரபா4கர நமோஸ்துதே ஸப்தாஶ்வ ரத4 மாரூட4ம் ப்ரசண்ட3ம் கஶ்யபாத்மஜம்ஶ்வேத பத்3மத4ரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் லோஹிதம் ரத4மாரூட4ம் ஸர்வ லோக பிதாமஹம்மஹாபாப ஹரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் த்ரைகு3ண்யம் ச மஹாஶூரம் ப்3ரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஶ்வரம்மஹா பாப ஹரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ப்3ரும்ஹிதம் தேஜஸாம் புஞ்ஜம் வாயு மாகாஶ மேவசப்ரபு4ஞ்ச ஸர்வ லோகாநாம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ப3ந்தூ4க புஷ்ப … Read more