[ஸூர்யாஷ்டகம்] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Surya Ashtakam Lyrics In Tamil

ஆதி3தே3வ நமஸ்துப்4யம் ப்ரஸீத3 மபா4ஸ்கர
தி3வாகர நமஸ்துப்4யம் ப்ரபா4கர நமோஸ்துதே

ஸப்தாஶ்வ ரத4 மாரூட4ம் ப்ரசண்ட3ம் கஶ்யபாத்மஜம்
ஶ்வேத பத்3மத4ரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

லோஹிதம் ரத4மாரூட4ம் ஸர்வ லோக பிதாமஹம்
மஹாபாப ஹரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

த்ரைகு3ண்யம் ச மஹாஶூரம் ப்3ரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஶ்வரம்
மஹா பாப ஹரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

ப்3ரும்ஹிதம் தேஜஸாம் புஞ்ஜம் வாயு மாகாஶ மேவச
ப்ரபு4ஞ்ச ஸர்வ லோகாநாம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

3ந்தூ4க புஷ்ப ஸங்காஶம் ஹார குண்ட3ல பூ4ஷிதம்
ஏக சக்ரத4ரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

விஶ்வேஶம் விஶ்வ கர்தாரம் மஹா தேஜ: ப்ரதீ3பநம்
மஹா பாப ஹரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

தம் ஸூர்யம் ஜக3தாம் நாத4ம் ஜ்நாந விஜ்நாந மோக்ஷத3ம்
மஹா பாப ஹரம் தே3வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்

ஸூர்யாஷ்டகம் படே2ந்நித்யம் க்3ரஹபீடா3 ப்ரணாஶநம்
அபுத்ரோ லப4தே புத்ரம் த3ரித்3ரோ த4நவாந் ப4வேத்

ஆமிஷம் மது4பாநம் ச ய: கரோதி ரவேர்தி4நே
ஸப்த ஜந்ம ப4வேத்3ரோகீ3 ஜந்ம கர்ம த3ரித்3ரதா

ஸ்த்ரீ தைல மது4 மாம்ஸாநி ஹஸ்த்யஜேத்து ரவேர்தி4நே
ந வ்யாதி4 ஶோக தா3ரித்3ர்யம் ஸூர்ய லோகம் ஸ க3ச்ச2தி

இதி ஶ்ரீ ஶிவப்ரோக்தம் ஶ்ரீ ஸூர்யாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

********

Also Read:

Leave a Comment