[തോടകാഷ്ടകമ്] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Totakashtakam Ragam Malayalam വിദിതാഖില ശാസ്ത്ര സുധാ ജലധേമഹിതോപനിഷത്-കഥിതാര്ഥ നിധേ ।ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണംഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 1 ॥ കരുണാ വരുണാലയ പാലയ മാംഭവസാഗര ദുഃഖ വിദൂന ഹൃദമ് ।രചയാഖില ദര്ശന തത്ത്വവിദംഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 2 ॥ ഭവതാ ജനതാ സുഹിതാ ഭവിതാനിജബോധ വിചാരണ ചാരുമതേ ।കലയേശ്വര ജീവ വിവേക വിദംഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 3 ॥ ഭവ എവ … Read more