[ઉમા મહેશ્વર સ્તોત્રમ્] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Uma Maheswara Stotram Gujarati નમઃ શિવાભ્યાં નવયૌવનાભ્યાંપરસ્પરાશ્લિષ્ટવપુર્ધરાભ્યાં ।નગેંદ્રકન્યાવૃષકેતનાભ્યાંનમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 1 ॥ નમઃ શિવાભ્યાં સરસોત્સવાભ્યાંનમસ્કૃતાભીષ્ટવરપ્રદાભ્યાં ।નારાયણેનાર્ચિતપાદુકાભ્યાંનમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 2 ॥ નમઃ શિવાભ્યાં વૃષવાહનાભ્યાંવિરિંચિવિષ્ણ્વિંદ્રસુપૂજિતાભ્યાં ।વિભૂતિપાટીરવિલેપનાભ્યાંનમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 3 ॥ નમઃ શિવાભ્યાં જગદીશ્વરાભ્યાંજગત્પતિભ્યાં જયવિગ્રહાભ્યાં ।જંભારિમુખ્યૈરભિવંદિતાભ્યાંનમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 4 ॥ નમઃ શિવાભ્યાં પરમૌષધાભ્યાંપંચાક્ષરીપંજરરંજિતાભ્યાં ।પ્રપંચસૃષ્ટિસ્થિતિસંહૃતાભ્યાંનમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 5 ॥ નમઃ શિવાભ્યામતિસુંદરાભ્યાંઅત્યંતમાસક્તહૃદંબુજાભ્યાં ।અશેષલોકૈકહિતંકરાભ્યાંનમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં … Read more