[ഉമാ മഹേശ്വര സ്തോത്രമ്] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Uma Maheswara Stotram Malayalam നമഃ ശിവാഭ്യാം നവയൌവനാഭ്യാംപരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുര്ധരാഭ്യാം ।നഗേംദ്രകന്യാവൃഷകേതനാഭ്യാംനമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 1 ॥ നമഃ ശിവാഭ്യാം സരസോത്സവാഭ്യാംനമസ്കൃതാഭീഷ്ടവരപ്രദാഭ്യാം ।നാരായണേനാര്ചിതപാദുകാഭ്യാംനമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 2 ॥ നമഃ ശിവാഭ്യാം വൃഷവാഹനാഭ്യാംവിരിംചിവിഷ്ണ്വിംദ്രസുപൂജിതാഭ്യാം ।വിഭൂതിപാടീരവിലേപനാഭ്യാംനമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 3 ॥ നമഃ ശിവാഭ്യാം ജഗദീശ്വരാഭ്യാംജഗത്പതിഭ്യാം ജയവിഗ്രഹാഭ്യാം ।ജംഭാരിമുഖ്യൈരഭിവംദിതാഭ്യാംനമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 4 ॥ നമഃ ശിവാഭ്യാം പരമൌഷധാഭ്യാംപംചാക്ഷരീപംജരരംജിതാഭ്യാം ।പ്രപംചസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹൃതാഭ്യാംനമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 5 ॥ നമഃ ശിവാഭ്യാമതിസുംദരാഭ്യാംഅത്യംതമാസക്തഹൃദംബുജാഭ്യാം ।അശേഷലോകൈകഹിതംകരാഭ്യാംനമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം … Read more