[ഉമാ മഹേശ്വര സ്തോത്രമ്] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Uma Maheswara Stotram Malayalam

നമഃ ശിവാഭ്യാം നവയൌവനാഭ്യാം
പരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുര്ധരാഭ്യാം ।
നഗേംദ്രകന്യാവൃഷകേതനാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 1 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം സരസോത്സവാഭ്യാം
നമസ്കൃതാഭീഷ്ടവരപ്രദാഭ്യാം ।
നാരായണേനാര്ചിതപാദുകാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 2 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം വൃഷവാഹനാഭ്യാം
വിരിംചിവിഷ്ണ്വിംദ്രസുപൂജിതാഭ്യാം ।
വിഭൂതിപാടീരവിലേപനാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 3 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം ജഗദീശ്വരാഭ്യാം
ജഗത്പതിഭ്യാം ജയവിഗ്രഹാഭ്യാം ।
ജംഭാരിമുഖ്യൈരഭിവംദിതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 4 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം പരമൌഷധാഭ്യാം
പംചാക്ഷരീപംജരരംജിതാഭ്യാം ।
പ്രപംചസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹൃതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 5 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാമതിസുംദരാഭ്യാം
അത്യംതമാസക്തഹൃദംബുജാഭ്യാം ।
അശേഷലോകൈകഹിതംകരാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 6 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം കലിനാശനാഭ്യാം
കംകാളകല്യാണവപുര്ധരാഭ്യാം ।
കൈലാസശൈലസ്ഥിതദേവതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 7 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാമശുഭാപഹാഭ്യാം
അശേഷലോകൈകവിശേഷിതാഭ്യാം ।
അകുംഠിതാഭ്യാം സ്മൃതിസംഭൃതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 8 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം രഥവാഹനാഭ്യാം
രവീംദുവൈശ്വാനരലോചനാഭ്യാം ।
രാകാശശാംകാഭമുഖാംബുജാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 9 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം ജടിലംധരാഭ്യാം
ജരാമൃതിഭ്യാം ച വിവര്ജിതാഭ്യാം ।
ജനാര്ദനാബ്ജോദ്ഭവപൂജിതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 10 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം വിഷമേക്ഷണാഭ്യാം
ബില്വച്ഛദാമല്ലികദാമഭൃദ്ഭ്യാം ।
ശോഭാവതീശാംതവതീശ്വരാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 11 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം പശുപാലകാഭ്യാം
ജഗത്രയീരക്ഷണബദ്ധഹൃദ്ഭ്യാം ।
സമസ്തദേവാസുരപൂജിതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാം ॥ 12 ॥

സ്തോത്രം ത്രിസംധ്യം ശിവപാര്വതീഭ്യാം
ഭക്ത്യാ പഠേദ്ദ്വാദശകം നരോ യഃ ।
സ സര്വസൌഭാഗ്യഫലാനി
ഭുംക്തേ ശതായുരാംതേ ശിവലോകമേതി ॥ 13 ॥

********

Leave a Comment