[உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Uma Maheswara Stotram Tamil நம: ஶிவாப்4யாம் நவயௌவநாப்4யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த4ராப்4யாம் ।நகே3ந்த்3ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்4யாம்நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 1 ॥ நம: ஶிவாப்4யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்4யாம்நமஸ்க்ருதாபீ4ஷ்டவரப்ரதா3ப்4யாம் ।நாராயணேநார்சிதபாது3காப்4யாம்நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 2 ॥ நம: ஶிவாப்4யாம் வ்ருஷவாஹநாப்4யாம்விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்3ரஸுபூஜிதாப்4யாம் ।விபூ4திபாடீரவிலேபநாப்4யாம்நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 3 ॥ நம: ஶிவாப்4யாம் ஜக3தீ3ஶ்வராப்4யாம்ஜக3த்பதிப்4யாம் ஜயவிக்3ரஹாப்4யாம் ।ஜம்பா4ரிமுக்2யைரபி4வந்தி3தாப்4யாம்நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 4 ॥ நம: ஶிவாப்4யாம் பரமௌஷதா4ப்4யாம்பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்4யாம் ।ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திஸம்ஹ்ருதாப்4யாம்நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 5 ॥ நம: ஶிவாப்4யாமதிஸுந்த3ராப்4யாம்அத்யந்தமாஸக்தஹ்ருத3ம்பு3ஜாப்4யாம் ।அஶேஷலோகைகஹிதங்கராப்4யாம்நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் … Read more