[உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Uma Maheswara Stotram Tamil

நம: ஶிவாப்4யாம் நவயௌவநாப்4யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த4ராப்4யாம் ।
நகே3ந்த்3ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 1 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்4யாம்
நமஸ்க்ருதாபீ4ஷ்டவரப்ரதா3ப்4யாம் ।
நாராயணேநார்சிதபாது3காப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 2 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் வ்ருஷவாஹநாப்4யாம்
விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்3ரஸுபூஜிதாப்4யாம் ।
விபூ4திபாடீரவிலேபநாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 3 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் ஜக3தீ3ஶ்வராப்4யாம்
ஜக3த்பதிப்4யாம் ஜயவிக்3ரஹாப்4யாம் ।
ஜம்பா4ரிமுக்2யைரபி4வந்தி3தாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 4 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் பரமௌஷதா4ப்4யாம்
பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்4யாம் ।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திஸம்ஹ்ருதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 5 ॥

நம: ஶிவாப்4யாமதிஸுந்த3ராப்4யாம்
அத்யந்தமாஸக்தஹ்ருத3ம்பு3ஜாப்4யாம் ।
அஶேஷலோகைகஹிதங்கராப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 6 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் கலிநாஶநாப்4யாம்
கங்கால்த3கல்யாணவபுர்த4ராப்4யாம் ।
கைலாஸஶைலஸ்தி2ததே3வதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 7 ॥

நம: ஶிவாப்4யாமஶுபா4பஹாப்4யாம்
அஶேஷலோகைகவிஶேஷிதாப்4யாம் ।
அகுண்டி2தாப்4யாம் ஸ்ம்ருதிஸம்ப்4ருதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 8 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் ரத2வாஹநாப்4யாம்
ரவீந்து3வைஶ்வாநரலோசநாப்4யாம் ।
ராகாஶஶாங்காப4முகா2ம்பு3ஜாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 9 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் ஜடிலந்த4ராப்4யாம்
ஜராம்ருதிப்4யாம் ச விவர்ஜிதாப்4யாம் ।
ஜநார்த3நாப்3ஜோத்34வபூஜிதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 1௦ ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் விஷமேக்ஷணாப்4யாம்
பி3ல்வச்ச2தா3மல்லிகதா3மப்4ருத்3ப்4யாம் ।
ஶோபா4வதீஶாந்தவதீஶ்வராப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 11 ॥

நம: ஶிவாப்4யாம் பஶுபாலகாப்4யாம்
ஜக3த்ரயீரக்ஷணப3த்34ஹ்ருத்3ப்4யாம் ।
ஸமஸ்ததே3வாஸுரபூஜிதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 12 ॥

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸந்த்4யம் ஶிவபார்வதீப்4யாம்
4க்த்யா படே2த்3த்3வாத3ஶகம் நரோ ய: ।
ஸ ஸர்வஸௌபா4க்3யப2லாநி
பு4ங்க்தே ஶதாயுராந்தே ஶிவலோகமேதி ॥ 13 ॥

********

Leave a Comment