[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 8) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 8 Lyrics In English adhama dhanamichchanti dhanamanau cha madhyamah ।uttama manamichchanti mano hi mahatam dhanam ॥ 01 ॥ iksurapah payo mulam tambulam phalamausadham ।bhaksayitvapi kartavyah snanadanadikah kriyah ॥ 02 ॥ dipo bhaksayate dhvantam kajjalam cha prasuyate ।yadannam bhaksayate nityam jayate tadrsi praja ॥ 03 ॥ vittam dehi gunanvitesu matimannanyatra dehi kvachitpraptam varinidherjalam … Read more

[ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି] ᐈ (Chapter 5) Chanakya Neeti Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Chanakya Neeti Chapter 5 Lyrics In Oriya/Odia ଗୁରୁରଗ୍ନିର୍ଦ୍ଵିଜାତୀନାଂ ଵର୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଗୁରୁଃ ।ପତିରେଵ ଗୁରୁଃ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସର୍ଵସ୍ୟାଭ୍ୟାଗତୋ ଗୁରୁଃ ॥ 01 ॥ ୟଥା ଚତୁର୍ଭିଃ କନକଂ ପରୀକ୍ଷ୍ୟତେନିଘର୍ଷଣଚ୍ଛେଦନତାପତାଡନୈଃ ।ତଥା ଚତୁର୍ଭିଃ ପୁରୁଷଃ ପରୀକ୍ଷ୍ୟତେତ୍ୟାଗେନ ଶୀଲେନ ଗୁଣେନ କର୍ମଣା ॥ 02 ॥ ତାଵଦ୍ଭୟେଷୁ ଭେତଵ୍ୟଂ ୟାଵଦ୍ଭୟମନାଗତମ୍ ।ଆଗତଂ ତୁ ଭୟଂ ଵୀକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରହର୍ତଵ୍ୟମଶଂକୟା ॥ 03 ॥ ଏକୋଦରସମୁଦ୍ଭୂତା ଏକନକ୍ଷତ୍ରଜାତକାଃ ।ନ ଭଵଂତି ସମାଃ ଶୀଲେ ୟଥା ବଦରକଂଟକାଃ ॥ 04 ॥ … Read more

[चाणक्य नीति] ᐈ (Chapter 1) Chanakya Neeti Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Chanakya Neeti Chapter 1 Lyrics In Hindi/Sanskrit प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् ।नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम् ॥ 01 ॥ अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः ।धर्मोपदेशविख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम् ॥ 02 ॥ तदहं सम्प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया ।येन विज्ञातमात्रेण सर्वज्ञात्वं प्रपद्यते ॥ 03 ॥ मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च ।दुःखितैः सम्प्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति ॥ 04 ॥ दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ।ससर्पे … Read more

[ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତା] ᐈ (Chapter 14) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 14 Lyrics In Oriya/Odia ଅଥ ଚତୁର୍ଦଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ । ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ।ପରଂ ଭୂୟଃ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଜ୍ଞାନାନାଂ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ୍ ।ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମୁନୟଃ ସର୍ଵେ ପରାଂ ସିଦ୍ଧିମିତୋ ଗତାଃ ॥ 1 ॥ ଇଦଂ ଜ୍ଞାନମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ମମ ସାଧର୍ମ୍ୟମାଗତାଃ ।ସର୍ଗେଽପି ନୋପଜାୟଂତେ ପ୍ରଲୟେ ନ ଵ୍ୟଥଂତି ଚ ॥ 2 ॥ ମମ ୟୋନିର୍ମହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମିନ୍ଗର୍ଭଂ ଦଧାମ୍ୟହମ୍ ।ସଂଭଵଃ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ତତୋ ଭଵତି ଭାରତ ॥ 3 ॥ ସର୍ଵୟୋନିଷୁ କୌଂତେୟ ମୂର୍ତୟଃ ସଂଭଵଂତି … Read more

[श्रीमद्भभगवद गीता] ᐈ (Chapter 12) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 12 Lyrics In Hindi/Sanskrit अथ द्वादशोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 1 ॥ श्रीभगवानुवाच ।मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 2 ॥ ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ 3 ॥ सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।ते … Read more

[রাম সভ] ᐈ Rama Sabha Lyrics In Bengali Pdf

Rama Sabha Lyrics In Bengali রাজসভ, রঘু রামসভসীতা কাংত কল্যাণ সভ ।অরিষড্বর্গমুলরযু সভপরমপদংবুনু ওসগু সভ ॥ (রাজসভ) বেদাংতুলকে জ্ঞান সভবিপ্রবরুলকে দান সভ ।দুর্জনুলকু বিরোধি সভসজ্জনুলকু সংতোষ সভ ॥ (রাজসভ) সুরলু, অসুরুলু কোলচু সভঅমরুলু, রুদ্রুলু পোগডু সভ ।বেরুবক হরিবিল্লু বিরচু সভজনকুনি মদি মেপ্পিংচু সভ ॥ (রাজসভ) ভক্তি জ্ঞানমুলোসগু সভসৃষ্টি রহিতুলৈ নিলচু সভ ।উত্তম পুরুষুল মুক্তি সভচিত্ত … Read more

[લલિતા પંચ રત્નમ્] ᐈ Lalita Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics In Gujarati પ્રાતઃ સ્મરામિ લલિતાવદનારવિંદંબિંબાધરં પૃથુલમૌક્તિકશોભિનાસમ્ ।આકર્ણદીર્ઘનયનં મણિકુંડલાઢ્યંમંદસ્મિતં મૃગમદોજ્જ્વલફાલદેશમ્ ॥ 1 ॥ પ્રાતર્ભજામિ લલિતાભુજકલ્પવલ્લીંરક્તાંગુળીયલસદંગુળિપલ્લવાઢ્યામ્ ।માણિક્યહેમવલયાંગદશોભમાનાંપુંડ્રેક્ષુચાપકુસુમેષુસૃણીર્દધાનામ્ ॥ 2 ॥ પ્રાતર્નમામિ લલિતાચરણારવિંદંભક્તેષ્ટદાનનિરતં ભવસિંધુપોતમ્ ।પદ્માસનાદિસુરનાયકપૂજનીયંપદ્માંકુશધ્વજસુદર્શનલાંછનાઢ્યમ્ ॥ 3 ॥ પ્રાતઃ સ્તુવે પરશિવાં લલિતાં ભવાનીંત્રય્યંતવેદ્યવિભવાં કરુણાનવદ્યામ્ ।વિશ્વસ્ય સૃષ્ટવિલયસ્થિતિહેતુભૂતાંવિદ્યેશ્વરીં નિગમવાઙ્મમનસાતિદૂરામ્ ॥ 4 ॥ પ્રાતર્વદામિ લલિતે તવ પુણ્યનામકામેશ્વરીતિ કમલેતિ મહેશ્વરીતિ ।શ્રીશાંભવીતિ જગતાં જનની પરેતિવાગ્દેવતેતિ વચસા ત્રિપુરેશ્વરીતિ ॥ 5 … Read more