[વૈદ્યનાથાષ્ટકમ્] ᐈ Vaidyanatha Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram Gujarati Lyrics શ્રીરામસૌમિત્રિજટાયુવેદ ષડાનનાદિત્ય કુજાર્ચિતાય ।શ્રીનીલકંઠાય દયામયાય શ્રીવૈદ્યનાથાય નમઃશિવાય ॥ 1॥ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ ।શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ શંભો મહાદેવ ॥ ગંગાપ્રવાહેંદુ જટાધરાય ત્રિલોચનાય સ્મર કાલહંત્રે ।સમસ્ત દેવૈરભિપૂજિતાય શ્રીવૈદ્યનાથાય નમઃ શિવાય ॥ 2॥ (શંભો મહાદેવ) ભક્તઃપ્રિયાય ત્રિપુરાંતકાય પિનાકિને દુષ્ટહરાય નિત્યમ્ ।પ્રત્યક્ષલીલાય મનુષ્યલોકે શ્રીવૈદ્યનાથાય નમઃ શિવાય … Read more