[ଵୈଦ୍ଯନାଥାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Vaidyanatha Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram Oriya/Odia Lyrics ଶ୍ରୀରାମସୌମିତ୍ରିଜଟାଯୁଵେଦ ଷଡାନନାଦିତ୍ଯ କୁଜାର୍ଚିତାଯ ।ଶ୍ରୀନୀଲକଂଠାଯ ଦଯାମଯାଯ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃଶିଵାଯ ॥ 1॥ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ।ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ॥ ଗଂଗାପ୍ରଵାହେଂଦୁ ଜଟାଧରାଯ ତ୍ରିଲୋଚନାଯ ସ୍ମର କାଲହଂତ୍ରେ ।ସମସ୍ତ ଦେଵୈରଭିପୂଜିତାଯ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 2॥ (ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ) ଭକ୍ତଃପ୍ରିଯାଯ ତ୍ରିପୁରାଂତକାଯ ପିନାକିନେ ଦୁଷ୍ଟହରାଯ ନିତ୍ଯମ୍ ।ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷଲୀଲାଯ ମନୁଷ୍ଯଲୋକେ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ … Read more