[ଵୈଦ୍ଯନାଥାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Vaidyanatha Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram Oriya/Odia Lyrics

ଶ୍ରୀରାମସୌମିତ୍ରିଜଟାଯୁଵେଦ ଷଡାନନାଦିତ୍ଯ କୁଜାର୍ଚିତାଯ ।
ଶ୍ରୀନୀଲକଂଠାଯ ଦଯାମଯାଯ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃଶିଵାଯ ॥ 1॥

ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ।
ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ ॥

ଗଂଗାପ୍ରଵାହେଂଦୁ ଜଟାଧରାଯ ତ୍ରିଲୋଚନାଯ ସ୍ମର କାଲହଂତ୍ରେ ।
ସମସ୍ତ ଦେଵୈରଭିପୂଜିତାଯ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 2॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ଭକ୍ତଃପ୍ରିଯାଯ ତ୍ରିପୁରାଂତକାଯ ପିନାକିନେ ଦୁଷ୍ଟହରାଯ ନିତ୍ଯମ୍ ।
ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷଲୀଲାଯ ମନୁଷ୍ଯଲୋକେ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 3॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ପ୍ରଭୂତଵାତାଦି ସମସ୍ତରୋଗ ପ୍ରନାଶକର୍ତ୍ରେ ମୁନିଵଂଦିତାଯ ।
ପ୍ରଭାକରେଂଦ୍ଵଗ୍ନି ଵିଲୋଚନାଯ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 4॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ଵାକ୍ ଶ୍ରୋତ୍ର ନେତ୍ରାଂଘ୍ରି ଵିହୀନଜଂତୋଃ ଵାକ୍ଶ୍ରୋତ୍ରନେତ୍ରାଂଘ୍ରିସୁଖପ୍ରଦାଯ ।
କୁଷ୍ଠାଦିସର୍ଵୋନ୍ନତରୋଗହଂତ୍ରେ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 5॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ଵେଦାଂତଵେଦ୍ଯାଯ ଜଗନ୍ମଯାଯ ଯୋଗୀଶ୍ଵରଦ୍ଯେଯ ପଦାଂବୁଜାଯ ।
ତ୍ରିମୂର୍ତିରୂପାଯ ସହସ୍ରନାମ୍ନେ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 6॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ସ୍ଵତୀର୍ଥମୃଦ୍ଭସ୍ମଭୃତାଂଗଭାଜାଂ ପିଶାଚଦୁଃଖାର୍ତିଭଯାପହାଯ ।
ଆତ୍ମସ୍ଵରୂପାଯ ଶରୀରଭାଜାଂ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 7॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ଶ୍ରୀନୀଲକଂଠାଯ ଵୃଷଧ୍ଵଜାଯ ସ୍ରକ୍ଗଂଧ ଭସ୍ମାଦ୍ଯଭିଶୋଭିତାଯ ।
ସୁପୁତ୍ରଦାରାଦି ସୁଭାଗ୍ଯଦାଯ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ଯନାଥାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 8॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

ଵାଲାଂବିକେଶ ଵୈଦ୍ଯେଶ ଭଵରୋଗହରେତି ଚ ।
ଜପେନ୍ନାମତ୍ରଯଂ ନିତ୍ଯଂ ମହାରୋଗନିଵାରଣମ୍ ॥ 9॥

(ଶଂଭୋ ମହାଦେଵ)

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ଵୈଦ୍ଯନାଥାଷ୍ଟକମ୍ ॥

********

Leave a Comment