[வைத்3யநாதா2ஷ்டகம்] ᐈ Vaidyanatha Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram Tamil Lyrics ஶ்ரீராமஸௌமித்ரிஜடாயுவேத3 ஷடா3நநாதி3த்ய குஜார்சிதாய ।ஶ்ரீநீலகண்டா2ய த3யாமயாய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம:ஶிவாய ॥ 1॥ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ।ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ॥ க3ங்கா3ப்ரவாஹேந்து3 ஜடாத4ராய த்ரிலோசநாய ஸ்மர காலஹந்த்ரே ।ஸமஸ்த தே3வைரபி4பூஜிதாய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 2॥ (ஶம்போ4 மஹாதே3வ) ப4க்த:ப்ரியாய த்ரிபுராந்தகாய பிநாகிநே து3ஷ்டஹராய நித்யம் ।ப்ரத்யக்ஷலீலாய மநுஷ்யலோகே ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 3॥ (ஶம்போ4 மஹாதே3வ) ப்ரபூ4தவாதாதி3 ஸமஸ்தரோக3 ப்ரநாஶகர்த்ரே முநிவந்தி3தாய ।ப்ரபா4கரேந்த்3வக்3நி விலோசநாய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ … Read more