[வைத்3யநாதா2ஷ்டகம்] ᐈ Vaidyanatha Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram Tamil Lyrics

ஶ்ரீராமஸௌமித்ரிஜடாயுவேத3 ஷடா3நநாதி3த்ய குஜார்சிதாய ।
ஶ்ரீநீலகண்டா2ய த3யாமயாய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம:ஶிவாய ॥ 1॥

ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ।
ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ॥

3ங்கா3ப்ரவாஹேந்து3 ஜடாத4ராய த்ரிலோசநாய ஸ்மர காலஹந்த்ரே ।
ஸமஸ்த தே3வைரபி4பூஜிதாய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 2॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

4க்த:ப்ரியாய த்ரிபுராந்தகாய பிநாகிநே து3ஷ்டஹராய நித்யம் ।
ப்ரத்யக்ஷலீலாய மநுஷ்யலோகே ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 3॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ப்ரபூ4தவாதாதி3 ஸமஸ்தரோக3 ப்ரநாஶகர்த்ரே முநிவந்தி3தாய ।
ப்ரபா4கரேந்த்3வக்3நி விலோசநாய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 4॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

வாக் ஶ்ரோத்ர நேத்ராங்க்4ரி விஹீநஜந்தோ: வாக்ஶ்ரோத்ரநேத்ராங்க்4ரிஸுக2ப்ரதா3ய ।
குஷ்டா2தி3ஸர்வோந்நதரோக3ஹந்த்ரே ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 5॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

வேதா3ந்தவேத்3யாய ஜக3ந்மயாய யோகீ3ஶ்வரத்3யேய பதா3ம்பு3ஜாய ।
த்ரிமூர்திரூபாய ஸஹஸ்ரநாம்நே ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 6॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ஸ்வதீர்த2ம்ருத்34ஸ்மப்4ருதாங்க3பா4ஜாம் பிஶாசது3:கா2ர்திப4யாபஹாய ।
ஆத்மஸ்வரூபாய ஶரீரபா4ஜாம் ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 7॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ஶ்ரீநீலகண்டா2ய வ்ருஷத்4வஜாய ஸ்ரக்க3ந்த4 ப4ஸ்மாத்3யபி4ஶோபி4தாய ।
ஸுபுத்ரதா3ராதி3 ஸுபா4க்3யதா3ய ஶ்ரீவைத்3யநாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 8॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

வாலாம்பி3கேஶ வைத்3யேஶ ப4வரோக3ஹரேதி ச ।
ஜபேந்நாமத்ரயம் நித்யம் மஹாரோக3நிவாரணம் ॥ 9॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

॥ இதி ஶ்ரீ வைத்3யநாதா2ஷ்டகம் ॥

********

Leave a Comment