[வாதாபி க3ணபதிம் பஜ4ேஹம்] ᐈ Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Tamil Pdf

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Tamil ராக3ம்: ஹம்ஸத்4வனி (ஸ, ரி2, க33, ப, நி3, ஸ) வாதாபி க3ணபதிம் பஜ4ேஹம்வாரணாஶ்யம் வரப்ரத3ம் ஶ்ரீ । பூ4தாதி3 ஸம்ஸேவித சரணம்பூ4த பௌ4திக ப்ரபஞ்ச ப4ரணம் ।வீதராகி3ணம் வினுத யோகி3னம்விஶ்வகாரணம் விக்4னவாரணம் । புரா கும்ப4 ஸம்ப4வ முனிவரப்ரபூஜிதம் த்ரிகோண மத்4யக3தம்முராரி ப்ரமுகா2த்3யுபாஸிதம்மூலாதா4ர க்ஷேத்ரஸ்தி2தம் । பராதி3 சத்வாரி வாகா3த்மகம்ப்ரணவ ஸ்வரூப வக்ரதுண்ட3ம்நிரன்தரம் நிகி2ல சன்த்3ரக2ண்ட3ம்நிஜவாமகர வித்3ருதேக்ஷுக2ண்ட3ம் । கராம்பு3ஜ பாஶ பீ3ஜாபூரம்கலுஷவிதூ3ரம் பூ4தாகாரம்ஹராதி3 கு3ருகு3ஹ தோஷித பி3ம்ப3ம்ஹம்ஸத்4வனி பூ4ஷித ஹேரம்ப3ம் । … Read more