[வாதாபி க3ணபதிம் பஜ4ேஹம்] ᐈ Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Tamil Pdf

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Tamil

ராக3ம்: ஹம்ஸத்4வனி (ஸ, ரி2, க33, ப, நி3, ஸ)

வாதாபி க3ணபதிம் பஜ4ேஹம்
வாரணாஶ்யம் வரப்ரத3ம் ஶ்ரீ ।

பூ4தாதி3 ஸம்ஸேவித சரணம்
பூ4த பௌ4திக ப்ரபஞ்ச ப4ரணம் ।
வீதராகி3ணம் வினுத யோகி3னம்
விஶ்வகாரணம் விக்4னவாரணம் ।

புரா கும்ப4 ஸம்ப4வ முனிவர
ப்ரபூஜிதம் த்ரிகோண மத்4யக3தம்
முராரி ப்ரமுகா2த்3யுபாஸிதம்
மூலாதா4ர க்ஷேத்ரஸ்தி2தம் ।

பராதி3 சத்வாரி வாகா3த்மகம்
ப்ரணவ ஸ்வரூப வக்ரதுண்ட3ம்
நிரன்தரம் நிகி2ல சன்த்3ரக2ண்ட3ம்
நிஜவாமகர வித்3ருதேக்ஷுக2ண்ட3ம் ।

கராம்பு3ஜ பாஶ பீ3ஜாபூரம்
கலுஷவிதூ3ரம் பூ4தாகாரம்
ஹராதி3 கு3ருகு3ஹ தோஷித பி3ம்ப3ம்
ஹம்ஸத்4வனி பூ4ஷித ஹேரம்ப3ம் ।

********

Leave a Comment