[શ્રી વેંકટેશ મંગળાશાસનમ્] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Gujarati શ્રિયઃ કાંતાય કલ્યાણનિધયે નિધયેઽર્થિનામ્ ।શ્રીવેંકટ નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 1 ॥ લક્ષ્મી સવિભ્રમાલોક સુભ્રૂ વિભ્રમ ચક્ષુષે ।ચક્ષુષે સર્વલોકાનાં વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 2 ॥ શ્રીવેંકટાદ્રિ શૃંગાગ્ર મંગળાભરણાંઘ્રયે ।મંગળાનાં નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 3 ॥ સર્વાવયવ સૌંદર્ય સંપદા સર્વચેતસામ્ ।સદા સમ્મોહનાયાસ્તુ વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 4 ॥ નિત્યાય નિરવદ્યાય સત્યાનંદ ચિદાત્મને ।સર્વાંતરાત્મને … Read more