[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ மங்க3ல்தா3ஶாஸநம்] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Tamil ஶ்ரிய: காந்தாய கல்யாணநித4யே நித4யேர்தி2நாம் ।ஶ்ரீவேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥ லக்ஷ்மீ ஸவிப்4ரமாலோக ஸுப்4ரூ விப்4ரம சக்ஷுஷே ।சக்ஷுஷே ஸர்வலோகாநாம் வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥ ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶ்ருங்கா3க்3ர மங்க3ல்தா3ப4ரணாங்க்4ரயே ।மங்க3ல்தா3நாம் நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥ ஸர்வாவயவ ஸௌந்த3ர்ய ஸம்பதா3 ஸர்வசேதஸாம் ।ஸதா3 ஸம்மோஹநாயாஸ்து வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥ நித்யாய நிரவத்3யாய ஸத்யாநந்த3 சிதா3த்மநே ।ஸர்வாந்தராத்மநே ஶீமத்3-வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ … Read more

[శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Telugu Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Telugu శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినాం ।శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 1 ॥ లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే ।చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 2 ॥ శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే ।మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 3 ॥ సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం ।సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥ నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే ।సర్వాంతరాత్మనే … Read more

[श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम्] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Hindi/Sanskrit श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे ।चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 2 ॥ श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये ।मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् ।सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥ नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।सर्वान्तरात्मने … Read more

[Sri Venkatesa Mangalasasanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In English shriyah kaamtaaya kalyaananidhaye nidhaye.arthinaam ।shreevemkata nivaasaaya shreenivaasaaya mamgalam ॥ 1 ॥ lakshhmee savibhramaaloka subhroo vibhrama chakshhushhe ।chakshhushhe sarvalokaanaam vemkateshaaya mamgalam ॥ 2 ॥ shreevemkataadri shrrimgaagra mamgalaabharanaamghraye ।mamgalaanaam nivaasaaya shreenivaasaaya mamgalam ॥ 3 ॥ sarvaavayava saumdarya sampadaa sarvachetasaam ।sadaa sammohanaayaastu vemkateshaaya mamgalam ॥ 4 ॥ nityaaya niravadyaaya satyaanamda chidaatmane ।sarvaamtaraatmane … Read more

[শ্রী বেংকটেশ মংগলাশাসনম্] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Bengali Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Bengali শ্রিযঃ কাংতায কল্যাণনিধযে নিধযেঽর্থিনাম্ ।শ্রীবেংকট নিবাসায শ্রীনিবাসায মংগলম্ ॥ 1 ॥ লক্ষ্মী সবিভ্রমালোক সুভ্রূ বিভ্রম চক্ষুষে ।চক্ষুষে সর্বলোকানাং বেংকটেশায মংগলম্ ॥ 2 ॥ শ্রীবেংকটাদ্রি শৃংগাগ্র মংগলাভরণাংঘ্রযে ।মংগলানাং নিবাসায শ্রীনিবাসায মংগলম্ ॥ 3 ॥ সর্বাবযব সৌংদর্য সংপদা সর্বচেতসাম্ ।সদা সম্মোহনাযাস্তু বেংকটেশায মংগলম্ ॥ 4 ॥ নিত্যায নিরবদ্যায সত্যানংদ চিদাত্মনে ।সর্বাংতরাত্মনে … Read more

[ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ ମଂଗଳାଶାସନମ୍] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Oriya/Odia ଶ୍ରିଯଃ କାଂତାଯ କଲ୍ଯାଣନିଧଯେ ନିଧଯେଽର୍ଥିନାମ୍ ।ଶ୍ରୀଵେଂକଟ ନିଵାସାଯ ଶ୍ରୀନିଵାସାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 1 ॥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଵିଭ୍ରମାଲୋକ ସୁଭ୍ରୂ ଵିଭ୍ରମ ଚକ୍ଷୁଷେ ।ଚକ୍ଷୁଷେ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ଵେଂକଟେଶାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 2 ॥ ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଂଗଳାଭରଣାଂଘ୍ରଯେ ।ମଂଗଳାନାଂ ନିଵାସାଯ ଶ୍ରୀନିଵାସାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 3 ॥ ସର୍ଵାଵଯଵ ସୌଂଦର୍ଯ ସଂପଦା ସର୍ଵଚେତସାମ୍ ।ସଦା ସମ୍ମୋହନାଯାସ୍ତୁ ଵେଂକଟେଶାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 4 ॥ ନିତ୍ଯାଯ ନିରଵଦ୍ଯାଯ ସତ୍ଯାନଂଦ ଚିଦାତ୍ମନେ ।ସର୍ଵାଂତରାତ୍ମନେ … Read more

[શ્રી વેંકટેશ મંગળાશાસનમ્] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Gujarati શ્રિયઃ કાંતાય કલ્યાણનિધયે નિધયેઽર્થિનામ્ ।શ્રીવેંકટ નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 1 ॥ લક્ષ્મી સવિભ્રમાલોક સુભ્રૂ વિભ્રમ ચક્ષુષે ।ચક્ષુષે સર્વલોકાનાં વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 2 ॥ શ્રીવેંકટાદ્રિ શૃંગાગ્ર મંગળાભરણાંઘ્રયે ।મંગળાનાં નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ્ ॥ 3 ॥ સર્વાવયવ સૌંદર્ય સંપદા સર્વચેતસામ્ ।સદા સમ્મોહનાયાસ્તુ વેંકટેશાય મંગળમ્ ॥ 4 ॥ નિત્યાય નિરવદ્યાય સત્યાનંદ ચિદાત્મને ।સર્વાંતરાત્મને … Read more

[ശ്രീ വേംകടേശ മംഗളാശാസനമ്] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Malayalam ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേഽര്ഥിനാമ് ।ശ്രീവേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥ ലക്ഷ്മീ സവിഭ്രമാലോക സുഭ്രൂ വിഭ്രമ ചക്ഷുഷേ ।ചക്ഷുഷേ സര്വലോകാനാം വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥ ശ്രീവേംകടാദ്രി ശൃംഗാഗ്ര മംഗളാഭരണാംഘ്രയേ ।മംഗളാനാം നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥ സര്വാവയവ സൌംദര്യ സംപദാ സര്വചേതസാമ് ।സദാ സമ്മോഹനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥ നിത്യായ നിരവദ്യായ സത്യാനംദ ചിദാത്മനേ ।സര്വാംതരാത്മനേ … Read more

[ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Kannada Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Kannada ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಂ ।ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 1 ॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ।ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 2 ॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಘ್ರಯೇ ।ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 3 ॥ ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ।ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 4 ॥ ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ।ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ … Read more