[శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Telugu Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Telugu శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినాం ।శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 1 ॥ లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే ।చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 2 ॥ శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే ।మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 3 ॥ సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం ।సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥ నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే ।సర్వాంతరాత్మనే … Read more