[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ப்ரபத்தி] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Tamil Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Tamil Lyrics ஈஶாநாம் ஜக3தோஸ்ய வேங்கடபதே ர்விஷ்ணோ: பராம் ப்ரேயஸீம்தத்3வக்ஷ:ஸ்த2ல நித்யவாஸரஸிகாம் தத்-க்ஷாந்தி ஸம்வர்தி4நீம் ।பத்3மாலங்க்ருத பாணிபல்லவயுகா3ம் பத்3மாஸநஸ்தா2ம் ஶ்ரியம்வாத்ஸல்யாதி3 கு3ணோஜ்ஜ்வலாம் ப4க3வதீம் வந்தே3 ஜக3ந்மாதரம் ॥ ஶ்ரீமந் க்ருபாஜலநிதே4 க்ருதஸர்வலோகஸர்வஜ்ஞ ஶக்த நதவத்ஸல ஸர்வஶேஷிந் ।ஸ்வாமிந் ஸுஶீல ஸுல பா4ஶ்ரித பாரிஜாதஶ்ரீவேங்கடேஶசரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 2 ॥ ஆநூபுரார்சித ஸுஜாத ஸுக3ந்தி4 புஷ்பஸௌரப்4ய ஸௌரப4கரௌ ஸமஸந்நிவேஶௌ ।ஸௌம்யௌ ஸதா3நுப4நேபி நவாநுபா4வ்யௌஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 3 ॥ ஸத்3யோவிகாஸி ஸமுதி3த்த்வர ஸாந்த்3ரராக3ஸௌரப்4யநிர்ப4ர ஸரோருஹ ஸாம்யவார்தாம் … Read more