[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ப்ரபத்தி] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Tamil Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Tamil Lyrics

ஈஶாநாம் ஜக3தோஸ்ய வேங்கடபதே ர்விஷ்ணோ: பராம் ப்ரேயஸீம்
தத்3வக்ஷ:ஸ்த2ல நித்யவாஸரஸிகாம் தத்-க்ஷாந்தி ஸம்வர்தி4நீம் ।
பத்3மாலங்க்ருத பாணிபல்லவயுகா3ம் பத்3மாஸநஸ்தா2ம் ஶ்ரியம்
வாத்ஸல்யாதி3 கு3ணோஜ்ஜ்வலாம் ப43வதீம் வந்தே3 ஜக3ந்மாதரம் ॥

ஶ்ரீமந் க்ருபாஜலநிதே4 க்ருதஸர்வலோக
ஸர்வஜ்ஞ ஶக்த நதவத்ஸல ஸர்வஶேஷிந் ।
ஸ்வாமிந் ஸுஶீல ஸுல பா4ஶ்ரித பாரிஜாத
ஶ்ரீவேங்கடேஶசரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 2 ॥

ஆநூபுரார்சித ஸுஜாத ஸுக3ந்தி4 புஷ்ப
ஸௌரப்4ய ஸௌரப4கரௌ ஸமஸந்நிவேஶௌ ।
ஸௌம்யௌ ஸதா3நுப4நேபி நவாநுபா4வ்யௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 3 ॥

ஸத்3யோவிகாஸி ஸமுதி3த்த்வர ஸாந்த்3ரராக3
ஸௌரப்4யநிர்ப4ர ஸரோருஹ ஸாம்யவார்தாம் ।
ஸம்யக்ஷு ஸாஹஸபதே3ஷு விலேக2யந்தௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 4 ॥

ரேகா2மய த்4வஜ ஸுதா4கலஶாதபத்ர
வஜ்ராங்குஶாம்பு3ருஹ கல்பக ஶங்க3சக்ரை: ।
4வ்யைரலங்க்ருததலௌ பரதத்த்வ சிஹ்நை:
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 5 ॥

தாம்ரோத3ரத்3யுதி பராஜித பத்3மராகௌ3
பா3ஹ்யைர்-மஹோபி4 ரபி4பூ4த மஹேந்த்3ரநீலௌ ।
உத்3ய ந்நகா2ம்ஶுபி4 ருத3ஸ்த ஶஶாங்க பா4ஸௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 6 ॥

ஸ ப்ரேமபீ4தி கமலாகர பல்லவாப்4யாம்
ஸம்வாஹநேபி ஸபதி3 க்லம மாத4தா4நௌ ।
காந்தா நவாங்மாநஸ கோ3சர ஸௌகுமார்யௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 7 ॥

லக்ஷ்மீ மஹீ தத3நுரூப நிஜாநுபா4
நீகாதி3 தி3வ்ய மஹிஷீ கரபல்லவாநாம் ।
ஆருண்ய ஸங்க்ரமணத: கில ஸாந்த்3ரராகௌ3
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 8 ॥

நித்யாநமத்3விதி4 ஶிவாதி3 கிரீடகோடி
ப்ரத்யுப்த தீ3ப்த நவரத்நமஹ: ப்ரரோஹை: ।
நீராஜநாவிதி4 முதா3ர முபாத3தா4நௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 9 ॥

“விஷ்ணோ: பதே3 பரம” இத்யுதி3த ப்ரஶம்ஸௌ
யௌ “மத்4வ உத்ஸ” இதி போ4க்3ய தயாப்யுபாத்தௌ ।
பூ4யஸ்ததே2தி தவ பாணிதல ப்ரதி3ஷ்டௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 1௦ ॥

பார்தா2ய தத்-ஸத்3ருஶ ஸாரதி4நா த்வயைவ
யௌ த3ர்ஶிதௌ ஸ்வசரணௌ ஶரணம் வ்ரஜேதி ।
பூ4யோபி மஹ்ய மிஹ தௌ கரத3ர்ஶிதௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 11 ॥

மந்மூர்த்2நி கால்தி3யப2நே விகடாடவீஷு
ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶிக2ரே ஶிரஸி ஶ்ருதீநாம் ।
சித்தேப்யநந்ய மநஸாம் ஸமமாஹிதௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 12 ॥

அம்லாந ஹ்ருஷ்ய த3வநீதல கீர்ணபுஷ்பௌ
ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶிக2ராப4ரணாய-மாநௌ ।
ஆநந்தி3தாகி2ல மநோ நயநௌ தவை தௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 13 ॥

ப்ராய: ப்ரபந்ந ஜநதா ப்ரத2மாவகா3ஹ்யௌ
மாது: ஸ்தநாவிவ ஶிஶோ ரம்ருதாயமாணௌ ।
ப்ராப்தௌ பரஸ்பர துலா மதுலாந்தரௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 14 ॥

ஸத்த்வோத்தரை: ஸதத ஸேவ்யபதா3ம்பு3ஜேந
ஸம்ஸார தாரக த3யார்த்3ர த்3ருக3ஞ்சலேந ।
ஸௌம்யோபயந்த்ரு முநிநா மம த3ர்ஶிதௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 15 ॥

ஶ்ரீஶ ஶ்ரியா க4டிகயா த்வது3பாய பா4வே
ப்ராப்யேத்வயி ஸ்வயமுபேய தயா ஸ்பு2ரந்த்யா ।
நித்யாஶ்ரிதாய நிரவத்3ய கு3ணாய துப்4யம்
ஸ்யாம் கிங்கரோ வ்ருஷகி3ரீஶ ந ஜாது மஹ்யம் ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீவேங்கடேஶ ப்ரபத்தி:

********

Leave a Comment