[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸுப்ரபா4தம்] ᐈ Venkateswara Suprabhatam Lyrics In Tamil Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Tamil கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸந்த்4யா ப்ரவர்ததே ।உத்திஷ்ட2 நரஶார்தூ3ல கர்தவ்யம் தை3வமாஹ்நிகம் ॥ 1 ॥ உத்திஷ்டோ2த்திஷ்ட2 கோ3விந்த3 உத்திஷ்ட2 க3ருட3த்4வஜ ।உத்திஷ்ட2 கமலாகாந்த த்ரைலோக்யம் மங்க3ல்த3ம் குரு ॥ 2 ॥ மாதஸ்ஸமஸ்த ஜக3தாம் மது4கைடபா4ரே:வக்ஷோவிஹாரிணி மநோஹர தி3வ்யமூர்தே ।ஶ்ரீஸ்வாமிநி ஶ்ரிதஜநப்ரிய தா3நஶீலேஶ்ரீ வேங்கடேஶ த3யிதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 3 ॥ தவ ஸுப்ரபா4தமரவிந்த3 லோசநேப4வது ப்ரஸந்நமுக2 சந்த்3ரமண்ட3லே ।விதி4 ஶங்கரேந்த்3ர வநிதாபி4ரர்சிதேவ்ருஶ ஶைலநாத2 த3யிதே த3யாநிதே4 ॥ 4 ॥ அத்ர்யாதி3 ஸப்த ருஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸந்த்4யாம்ஆகாஶ ஸிந்து4 கமலாநி மநோஹராணி ।ஆதா3ய … Read more