[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸுப்ரபா4தம்] ᐈ Venkateswara Suprabhatam Lyrics In Tamil Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Tamil

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸந்த்4யா ப்ரவர்ததே ।
உத்திஷ்ட2 நரஶார்தூ3ல கர்தவ்யம் தை3வமாஹ்நிகம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்டோ2த்திஷ்ட2 கோ3விந்த3 உத்திஷ்ட2 க3ருட3த்4வஜ ।
உத்திஷ்ட2 கமலாகாந்த த்ரைலோக்யம் மங்க3ல்த3ம் குரு ॥ 2 ॥

மாதஸ்ஸமஸ்த ஜக3தாம் மது4கைடபா4ரே:
வக்ஷோவிஹாரிணி மநோஹர தி3வ்யமூர்தே ।
ஶ்ரீஸ்வாமிநி ஶ்ரிதஜநப்ரிய தா3நஶீலே
ஶ்ரீ வேங்கடேஶ த3யிதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 3 ॥

தவ ஸுப்ரபா4தமரவிந்த3 லோசநே
4வது ப்ரஸந்நமுக2 சந்த்3ரமண்ட3லே ।
விதி4 ஶங்கரேந்த்3ர வநிதாபி4ரர்சிதே
வ்ருஶ ஶைலநாத2 த3யிதே த3யாநிதே4 ॥ 4 ॥

அத்ர்யாதி3 ஸப்த ருஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸந்த்4யாம்
ஆகாஶ ஸிந்து4 கமலாநி மநோஹராணி ।
ஆதா3ய பாத3யுக3 மர்சயிதும் ப்ரபந்நா:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 5 ॥

பஞ்சாநநாப்3ஜ ப4வ ஷண்முக2 வாஸவாத்3யா:
த்ரைவிக்ரமாதி3 சரிதம் விபு3தா4: ஸ்துவந்தி ।
பா4ஷாபதி: பட2தி வாஸர ஶுத்3தி4 மாராத்
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 6 ॥

ஈஶத்-ப்ரபு2ல்ல ஸரஸீருஹ நாரிகேல்த3
பூக3த்3ருமாதி3 ஸுமநோஹர பாலிகாநாம் ।
ஆவாதி மந்த3மநில: ஸஹதி3வ்ய க3ந்தை4:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 7 ॥

உந்மீல்யநேத்ர யுக3முத்தம பஞ்ஜரஸ்தா2:
பாத்ராவஸிஷ்ட கத3லீ ப2ல பாயஸாநி ।
பு4க்த்வா: ஸலீல மத2கேல்தி3 ஶுகா: பட2ந்தி
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 8 ॥

தந்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மது4ர ஸ்வநயா விபஞ்ச்யா
கா3யத்யநந்த சரிதம் தவ நாரதோ3பி ।
பா4ஷா ஸமக்3ர மஸத்-க்ருதசாரு ரம்யம்
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 9 ॥

ப்4ருங்கா3வல்தீ3 ச மகரந்த3 ரஸாநு வித்34
ஜு2ங்காரகீ3த நிநதை3: ஸஹஸேவநாய ।
நிர்யாத்யுபாந்த ஸரஸீ கமலோத3ரேப்4ய:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 1௦ ॥

யோஷாக3ணேந வரத3த்4நி விமத்2யமாநே
கோ4ஷாலயேஷு த3தி4மந்த2ந தீவ்ரகோ4ஷா: ।
ரோஷாத்கலிம் வித34தே ககுப4ஶ்ச கும்பா4:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 11 ॥

பத்3மேஶமித்ர ஶதபத்ர க3தால்தி3வர்கா3:
ஹர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய நிஜாங்க3லக்ஷ்ம்யா: ।
பே4ரீ நிநாத3மிவ பி4ப்4ரதி தீவ்ரநாத3ம்
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமந்நபீ4ஷ்ட வரதா3கி2ல லோக ப3ந்தோ4
ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஜக3தே3க த3யைக ஸிந்தோ4 ।
ஶ்ரீ தே3வதா க்3ருஹ பு4ஜாந்தர தி3வ்யமூர்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ நிர்மலாங்கா3:
ஶ்ரேயார்தி2நோ ஹரவிரிஞ்சி ஸநந்த3நாத்3யா: ।
த்3வாரே வஸந்தி வரநேத்ர ஹதோத்த மாங்கா3:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீ ஶேஷஶைல க3ருடா3சல வேங்கடாத்3ரி
நாராயணாத்3ரி வ்ருஷபா4த்3ரி வ்ருஷாத்3ரி முக்2யாம் ।
ஆக்2யாம் த்வதீ3ய வஸதே ரநிஶம் வத3ந்தி
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 15 ॥

ஸேவாபரா: ஶிவ ஸுரேஶ க்ருஶாநுத4ர்ம
ரக்ஷோம்பு3நாத2 பவமாந த4நாதி4 நாதா2: ।
3த்3தா4ஞ்ஜலி ப்ரவிலஸந்நிஜ ஶீர்ஷதே3ஶா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 16 ॥

தா4டீஷு தே விஹக3ராஜ ம்ருகா3தி4ராஜ
நாகா3தி4ராஜ கஜ3ராஜ ஹயாதி4ராஜா: ।
ஸ்வஸ்வாதி4கார மஹிமாதி4க மர்த2யந்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 17 ॥

ஸூர்யேந்து3 பௌ4ம பு34வாக்பதி காவ்யஶௌரி
ஸ்வர்பா4நுகேது தி3விஶத்-பரிஶத்-ப்ரதா4நா: ।
த்வத்3தா3ஸதா3ஸ சரமாவதி4 தா3ஸதா3ஸா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 18 ॥

தத்-பாத3தூ4ல்தி3 ப4ரித ஸ்பு2ரிதோத்தமாங்கா3:
ஸ்வர்கா3பவர்க3 நிரபேக்ஷ நிஜாந்தரங்கா3: ।
கல்பாக3மா கலநயாகுலதாம் லப4ந்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 19 ॥

த்வத்3கோ3புராக்3ர ஶிக2ராணி நிரீக்ஷமாணா:
ஸ்வர்கா3பவர்க3 பத3வீம் பரமாம் ஶ்ரயந்த: ।
மர்த்யா மநுஷ்ய பு4வநே மதிமாஶ்ரயந்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 2௦ ॥

ஶ்ரீ பூ4மிநாயக த3யாதி3 கு3ணாம்ருதாப்3தே3
தே3வாதி3தே3வ ஜக3தே3க ஶரண்யமூர்தே ।
ஶ்ரீமந்நநந்த க3ருடா3தி3பி4 ரர்சிதாங்க்4ரே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீ பத்3மநாப4 புருஷோத்தம வாஸுதே3
வைகுண்ட2 மாத4வ ஜநார்த4ந சக்ரபாணே ।
ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ந ஶரணாக3த பாரிஜாத
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 22 ॥

கந்த3ர்ப த3ர்ப ஹர ஸுந்த3ர தி3வ்ய மூர்தே
காந்தா குசாம்பு3ருஹ குட்மல லோலத்3ருஷ்டே ।
கல்யாண நிர்மல கு3ணாகர தி3வ்யகீர்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 23 ॥

மீநாக்ருதே கமட2கோல ந்ருஸிம்ஹ வர்ணிந்
ஸ்வாமிந் பரஶ்வத2 தபோத4ந ராமசந்த்3ர ।
ஶேஷாம்ஶராம யது3நந்த3ந கல்கிரூப
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 24 ॥

ஏலாலவங்க3 க4நஸார ஸுக3ந்தி4 தீர்த2ம்
தி3வ்யம் வியத்ஸரிது ஹேமக4டேஷு பூர்ணம் ।
த்4ருத்வாத்3ய வைதி3க ஶிகா2மணய: ப்ரஹ்ருஷ்டா:
திஷ்ட2ந்தி வேங்கடபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 25 ॥

பா4ஸ்வாநுதே3தி விகசாநி ஸரோருஹாணி
ஸம்பூரயந்தி நிநதை3: ககுபோ4 விஹங்கா3: ।
ஶ்ரீவைஷ்ணவா: ஸதத மர்தி2த மங்க3ல்தா3ஸ்தே
தா4மாஶ்ரயந்தி தவ வேங்கட ஸுப்ரபா4தம் ॥ 26 ॥

ப்3ரஹ்மாத3யா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே
ஸந்தஸ்ஸநந்த3ந முகா2ஸ்த்வத2 யோகி3வர்யா: ।
தா4மாந்திகே தவ ஹி மங்க3ல்த3 வஸ்து ஹஸ்தா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 27 ॥

லக்ஶ்மீநிவாஸ நிரவத்3ய கு3ணைக ஸிந்தோ4
ஸம்ஸாரஸாக3ர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ ।
வேதா3ந்த வேத்3ய நிஜவைப4வ ப4க்த போ4க்3
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 28 ॥

இத்த2ம் வ்ருஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபா4தம்
யே மாநவா: ப்ரதிதி3நம் படி2தும் ப்ரவ்ருத்தா: ।
தேஷாம் ப்ரபா4த ஸமயே ஸ்ம்ருதிரங்க3பா4ஜாம்
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த2 ஸுலபா4ம் பரமாம் ப்ரஸூதே ॥ 29 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment