[શ્રી વેંકટેશ્વર વજ્ર કવચ] ᐈ Sri Venkateswara Vajra Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Venkateswara Vajra Kavacham Stotram Gujarati Lyrics માર્કંડેય ઉવાચ નારાયણં પરબ્રહ્મ સર્વકારણ કારકંપ્રપદ્યે વેંકટેશાખ્યાં તદેવ કવચં મમ સહસ્રશીર્ષા પુરુષો વેંકટેશશ્શિરો વતુપ્રાણેશઃ પ્રાણનિલયઃ પ્રાણાણ્ રક્ષતુ મે હરિઃ આકાશરાટ્ સુતાનાથ આત્માનં મે સદાવતુદેવદેવોત્તમોપાયાદ્દેહં મે વેંકટેશ્વરઃ સર્વત્ર સર્વકાલેષુ મંગાંબાજાનિશ્વરઃપાલયેન્માં સદા કર્મસાફલ્યં નઃ પ્રયચ્છતુ ય એતદ્વજ્રકવચમભેદ્યં વેંકટેશિતુઃસાયં પ્રાતઃ પઠેન્નિત્યં મૃત્યું તરતિ નિર્ભયઃ ઇતિ શ્રી વેંકટેસ્વર વજ્રકવચસ્તોત્રં સંપૂર્ણં ॥ ********