[શ્રી વેંકટેશ્વર વજ્ર કવચ] ᐈ Sri Venkateswara Vajra Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Venkateswara Vajra Kavacham Stotram Gujarati Lyrics

માર્કંડેય ઉવાચ

નારાયણં પરબ્રહ્મ સર્વકારણ કારકં
પ્રપદ્યે વેંકટેશાખ્યાં તદેવ કવચં મમ

સહસ્રશીર્ષા પુરુષો વેંકટેશશ્શિરો વતુ
પ્રાણેશઃ પ્રાણનિલયઃ પ્રાણાણ્ રક્ષતુ મે હરિઃ

આકાશરાટ્ સુતાનાથ આત્માનં મે સદાવતુ
દેવદેવોત્તમોપાયાદ્દેહં મે વેંકટેશ્વરઃ

સર્વત્ર સર્વકાલેષુ મંગાંબાજાનિશ્વરઃ
પાલયેન્માં સદા કર્મસાફલ્યં નઃ પ્રયચ્છતુ

ય એતદ્વજ્રકવચમભેદ્યં વેંકટેશિતુઃ
સાયં પ્રાતઃ પઠેન્નિત્યં મૃત્યું તરતિ નિર્ભયઃ

ઇતિ શ્રી વેંકટેસ્વર વજ્રકવચસ્તોત્રં સંપૂર્ણં ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *