[ശ്രീ വേംകടേശ്വര വജ്ര കവച] ᐈ Sri Venkateswara Vajra Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Venkateswara Vajra Kavacham Stotram Malayalam Lyrics മാര്കംഡേയ ഉവാച നാരായണം പരബ്രഹ്മ സര്വകാരണ കാരകംപ്രപദ്യേ വെംകടേശാഖ്യാം തദേവ കവചം മമ സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷോ വേംകടേശശ്ശിരോ വതുപ്രാണേശഃ പ്രാണനിലയഃ പ്രാണാണ് രക്ഷതു മേ ഹരിഃ ആകാശരാട് സുതാനാഥ ആത്മാനം മേ സദാവതുദേവദേവോത്തമോപായാദ്ദേഹം മേ വേംകടേശ്വരഃ സര്വത്ര സര്വകാലേഷു മംഗാംബാജാനിശ്വരഃപാലയേന്മാം സദാ കര്മസാഫല്യം നഃ പ്രയച്ഛതു യ ഏതദ്വജ്രകവചമഭേദ്യം വേംകടേശിതുഃസായം പ്രാതഃ പഠേന്നിത്യം മൃത്യും തരതി നിര്ഭയഃ ഇതി ശ്രീ വെംകടേസ്വര വജ്രകവചസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ॥ ********