[ശ്രീ വേംകടേശ്വര വജ്ര കവച] ᐈ Sri Venkateswara Vajra Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Venkateswara Vajra Kavacham Stotram Malayalam Lyrics

മാര്കംഡേയ ഉവാച

നാരായണം പരബ്രഹ്മ സര്വകാരണ കാരകം
പ്രപദ്യേ വെംകടേശാഖ്യാം തദേവ കവചം മമ

സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷോ വേംകടേശശ്ശിരോ വതു
പ്രാണേശഃ പ്രാണനിലയഃ പ്രാണാണ് രക്ഷതു മേ ഹരിഃ

ആകാശരാട് സുതാനാഥ ആത്മാനം മേ സദാവതു
ദേവദേവോത്തമോപായാദ്ദേഹം മേ വേംകടേശ്വരഃ

സര്വത്ര സര്വകാലേഷു മംഗാംബാജാനിശ്വരഃ
പാലയേന്മാം സദാ കര്മസാഫല്യം നഃ പ്രയച്ഛതു

യ ഏതദ്വജ്രകവചമഭേദ്യം വേംകടേശിതുഃ
സായം പ്രാതഃ പഠേന്നിത്യം മൃത്യും തരതി നിര്ഭയഃ

ഇതി ശ്രീ വെംകടേസ്വര വജ്രകവചസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *