[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர வஜ்ர கவச] ᐈ Sri Venkateswara Vajra Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Sri Venkateswara Vajra Kavacham Stotram Tamil Lyrics மார்கண்டே3ய உவாச நாராயணம் பரப்3ரஹ்ம ஸர்வகாரண காரகம்ப்ரபத்3யே வெங்கடேஶாக்2யாம் ததே3வ கவசம் மம ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷோ வேங்கடேஶஶ்ஶிரோ வதுப்ராணேஶ: ப்ராணநிலய: ப்ராணாண் ரக்ஷது மே ஹரி: ஆகாஶராட் ஸுதாநாத2 ஆத்மாநம் மே ஸதா3வதுதே3வதே3வோத்தமோபாயாத்3தே3ஹம் மே வேங்கடேஶ்வர: ஸர்வத்ர ஸர்வகாலேஷு மங்கா3ம்பா3ஜாநிஶ்வர:பாலயேந்மாம் ஸதா3 கர்மஸாப2ல்யம் ந: ப்ரயச்ச2து ய ஏதத்3வஜ்ரகவசமபே4த்3யம் வேங்கடேஶிது:ஸாயம் ப்ராத: படே2ந்நித்யம் ம்ருத்யும் தரதி நிர்ப4ய: இதி ஶ்ரீ வெங்கடேஸ்வர வஜ்ரகவசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥ ********