[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர வஜ்ர கவச] ᐈ Sri Venkateswara Vajra Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Sri Venkateswara Vajra Kavacham Stotram Tamil Lyrics

மார்கண்டே3ய உவாச

நாராயணம் பரப்3ரஹ்ம ஸர்வகாரண காரகம்
ப்ரபத்3யே வெங்கடேஶாக்2யாம் ததே3வ கவசம் மம

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷோ வேங்கடேஶஶ்ஶிரோ வது
ப்ராணேஶ: ப்ராணநிலய: ப்ராணாண் ரக்ஷது மே ஹரி:

ஆகாஶராட் ஸுதாநாத2 ஆத்மாநம் மே ஸதா3வது
தே3வதே3வோத்தமோபாயாத்3தே3ஹம் மே வேங்கடேஶ்வர:

ஸர்வத்ர ஸர்வகாலேஷு மங்கா3ம்பா3ஜாநிஶ்வர:
பாலயேந்மாம் ஸதா3 கர்மஸாப2ல்யம் ந: ப்ரயச்ச2து

ய ஏதத்3வஜ்ரகவசமபே4த்3யம் வேங்கடேஶிது:
ஸாயம் ப்ராத: படே2ந்நித்யம் ம்ருத்யும் தரதி நிர்ப4ய:

இதி ஶ்ரீ வெங்கடேஸ்வர வஜ்ரகவசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *