[વિષ્ણુ ષટ્પદિ] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Gujarati Lyrics અવિનયમપનય વિષ્ણો દમય મનઃ શમય વિષયમૃગતૃષ્ણામ્ ।ભૂતદયાં વિસ્તારય તારય સંસારસાગરતઃ ॥ 1 ॥ દિવ્યધુનીમકરંદે પરિમળપરિભોગસચ્ચિદાનંદે ।શ્રીપતિપદારવિંદે ભવભયખેદચ્છિદે વંદે ॥ 2 ॥ સત્યપિ ભેદાપગમે નાથ તવાઽહં ન મામકીનસ્ત્વં ।સામુદ્રો હિ તરંગઃ ક્વચન સમુદ્રો ન તારંગઃ ॥ 3 ॥ ઉદ્ધૃતનગ નગભિદનુજ દનુજકુલામિત્ર મિત્રશશિદૃષ્ટે ।દૃષ્ટે ભવતિ પ્રભવતિ ન ભવતિ કિં ભવતિરસ્કારઃ ॥ 4 … Read more