[વિષ્ણુ ષટ્પદિ] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Gujarati Lyrics

અવિનયમપનય વિષ્ણો દમય મનઃ શમય વિષયમૃગતૃષ્ણામ્ ।
ભૂતદયાં વિસ્તારય તારય સંસારસાગરતઃ ॥ 1 ॥

દિવ્યધુનીમકરંદે પરિમળપરિભોગસચ્ચિદાનંદે ।
શ્રીપતિપદારવિંદે ભવભયખેદચ્છિદે વંદે ॥ 2 ॥

સત્યપિ ભેદાપગમે નાથ તવાઽહં ન મામકીનસ્ત્વં ।
સામુદ્રો હિ તરંગઃ ક્વચન સમુદ્રો ન તારંગઃ ॥ 3 ॥

ઉદ્ધૃતનગ નગભિદનુજ દનુજકુલામિત્ર મિત્રશશિદૃષ્ટે ।
દૃષ્ટે ભવતિ પ્રભવતિ ન ભવતિ કિં ભવતિરસ્કારઃ ॥ 4 ॥

મત્સ્યાદિભિરવતારૈરવતારવતાઽવતા સદા વસુધાં ।
પરમેશ્વર પરિપાલ્યો ભવતા ભવતાપભીતોઽહં ॥ 5 ॥

દામોદર ગુણમંદિર સુંદરવદનારવિંદ ગોવિંદ ।
ભવજલધિમથનમંદર પરમં દરમપનય ત્વં મે ॥ 6 ॥

નારાયણ કરુણામય શરણં કરવાણિ તાવકૌ ચરણૌ ।
ઇતિ ષટ્પદી મદીયે વદનસરોજે સદા વસતુ ॥

********

Leave a Comment