[വിഷ്ണു ഷട്പദി] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Malayalam Lyrics അവിനയമപനയ വിഷ്ണോ ദമയ മനഃ ശമയ വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാമ് ।ഭൂതദയാം വിസ്താരയ താരയ സംസാരസാഗരതഃ ॥ 1 ॥ ദിവ്യധുനീമകരംദേ പരിമളപരിഭോഗസച്ചിദാനംദേ ।ശ്രീപതിപദാരവിംദേ ഭവഭയഖേദച്ഛിദേ വംദേ ॥ 2 ॥ സത്യപി ഭേദാപഗമേ നാഥ തവാഽഹം ന മാമകീനസ്ത്വം ।സാമുദ്രോ ഹി തരംഗഃ ക്വചന സമുദ്രോ ന താരംഗഃ ॥ 3 ॥ ഉദ്ധൃതനഗ നഗഭിദനുജ ദനുജകുലാമിത്ര മിത്രശശിദൃഷ്ടേ ।ദൃഷ്ടേ ഭവതി പ്രഭവതി ന ഭവതി കിം ഭവതിരസ്കാരഃ ॥ 4 … Read more