[വിഷ്ണു ഷട്പദി] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Malayalam Lyrics

അവിനയമപനയ വിഷ്ണോ ദമയ മനഃ ശമയ വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാമ് ।
ഭൂതദയാം വിസ്താരയ താരയ സംസാരസാഗരതഃ ॥ 1 ॥

ദിവ്യധുനീമകരംദേ പരിമളപരിഭോഗസച്ചിദാനംദേ ।
ശ്രീപതിപദാരവിംദേ ഭവഭയഖേദച്ഛിദേ വംദേ ॥ 2 ॥

സത്യപി ഭേദാപഗമേ നാഥ തവാഽഹം ന മാമകീനസ്ത്വം ।
സാമുദ്രോ ഹി തരംഗഃ ക്വചന സമുദ്രോ ന താരംഗഃ ॥ 3 ॥

ഉദ്ധൃതനഗ നഗഭിദനുജ ദനുജകുലാമിത്ര മിത്രശശിദൃഷ്ടേ ।
ദൃഷ്ടേ ഭവതി പ്രഭവതി ന ഭവതി കിം ഭവതിരസ്കാരഃ ॥ 4 ॥

മത്സ്യാദിഭിരവതാരൈരവതാരവതാഽവതാ സദാ വസുധാം ।
പരമേശ്വര പരിപാല്യോ ഭവതാ ഭവതാപഭീതോഽഹം ॥ 5 ॥

ദാമോദര ഗുണമംദിര സുംദരവദനാരവിംദ ഗോവിംദ ।
ഭവജലധിമഥനമംദര പരമം ദരമപനയ ത്വം മേ ॥ 6 ॥

നാരായണ കരുണാമയ ശരണം കരവാണി താവകൌ ചരണൌ ।
ഇതി ഷട്പദീ മദീയേ വദനസരോജേ സദാ വസതു ॥

********

Leave a Comment