[ଵିଷ୍ଣୁ ଷଟ୍ପଦି] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Oriya/Odia Lyrics ଅଵିନଯମପନଯ ଵିଷ୍ଣୋ ଦମଯ ମନଃ ଶମଯ ଵିଷଯମୃଗତୃଷ୍ଣାମ୍ ।ଭୂତଦଯାଂ ଵିସ୍ତାରଯ ତାରଯ ସଂସାରସାଗରତଃ ॥ 1 ॥ ଦିଵ୍ଯଧୁନୀମକରଂଦେ ପରିମଳପରିଭୋଗସଚ୍ଚିଦାନଂଦେ ।ଶ୍ରୀପତିପଦାରଵିଂଦେ ଭଵଭଯଖେଦଚ୍ଛିଦେ ଵଂଦେ ॥ 2 ॥ ସତ୍ଯପି ଭେଦାପଗମେ ନାଥ ତଵାଽହଂ ନ ମାମକୀନସ୍ତ୍ଵଂ ।ସାମୁଦ୍ରୋ ହି ତରଂଗଃ କ୍ଵଚନ ସମୁଦ୍ରୋ ନ ତାରଂଗଃ ॥ 3 ॥ ଉଦ୍ଧୃତନଗ ନଗଭିଦନୁଜ ଦନୁଜକୁଲାମିତ୍ର ମିତ୍ରଶଶିଦୃଷ୍ଟେ ।ଦୃଷ୍ଟେ ଭଵତି ପ୍ରଭଵତି ନ ଭଵତି କିଂ ଭଵତିରସ୍କାରଃ ॥ 4 … Read more