[விஷ்ணு ஷட்பதி3] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Tamil Lyrics அவிநயமபநய விஷ்ணோ த3மய மந: ஶமய விஷயம்ருக3த்ருஷ்ணாம் ।பூ4தத3யாம் விஸ்தாரய தாரய ஸம்ஸாரஸாக3ரத: ॥ 1 ॥ தி3வ்யது4நீமகரந்தே3 பரிமல்த3பரிபோ4க3ஸச்சிதா3நந்தே3 ।ஶ்ரீபதிபதா3ரவிந்தே3 ப4வப4யகே2த3ச்சி2தே3 வந்தே3 ॥ 2 ॥ ஸத்யபி பே4தா3பக3மே நாத2 தவாஹம் ந மாமகீநஸ்த்வம் ।ஸாமுத்3ரோ ஹி தரங்க:3 க்வசந ஸமுத்3ரோ ந தாரங்க:3 ॥ 3 ॥ உத்3த்4ருதநக3 நக3பி4த3நுஜ த3நுஜகுலாமித்ர மித்ரஶஶித்3ருஷ்டே ।த்3ருஷ்டே ப4வதி ப்ரப4வதி ந ப4வதி கிம் ப4வதிரஸ்கார: ॥ 4 ॥ மத்ஸ்யாதி3பி4ரவதாரைரவதாரவதாவதா ஸதா3 வஸுதா4ம் ।பரமேஶ்வர பரிபால்யோ ப4வதா ப4வதாபபீ4தோஹம் ॥ 5 … Read more