[விஷ்ணு ஷட்பதி3] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Tamil Lyrics

அவிநயமபநய விஷ்ணோ த3மய மந: ஶமய விஷயம்ருக3த்ருஷ்ணாம் ।
பூ4தத3யாம் விஸ்தாரய தாரய ஸம்ஸாரஸாக3ரத: ॥ 1 ॥

தி3வ்யது4நீமகரந்தே3 பரிமல்த3பரிபோ43ஸச்சிதா3நந்தே3 ।
ஶ்ரீபதிபதா3ரவிந்தே3 ப4வப4யகே23ச்சி2தே3 வந்தே3 ॥ 2 ॥

ஸத்யபி பே4தா3பக3மே நாத2 தவாஹம் ந மாமகீநஸ்த்வம் ।
ஸாமுத்3ரோ ஹி தரங்க:3 க்வசந ஸமுத்3ரோ ந தாரங்க:3 ॥ 3 ॥

உத்3த்4ருதநக3 நக3பி43நுஜ த3நுஜகுலாமித்ர மித்ரஶஶித்3ருஷ்டே ।
த்3ருஷ்டே ப4வதி ப்ரப4வதி ந ப4வதி கிம் ப4வதிரஸ்கார: ॥ 4 ॥

மத்ஸ்யாதி3பி4ரவதாரைரவதாரவதாவதா ஸதா3 வஸுதா4ம் ।
பரமேஶ்வர பரிபால்யோ ப4வதா ப4வதாபபீ4தோஹம் ॥ 5 ॥

தா3மோத3ர கு3ணமந்தி3ர ஸுந்த3ரவத3நாரவிந்த3 கோ3விந்த3 ।
4வஜலதி4மத2நமந்த3ர பரமம் த3ரமபநய த்வம் மே ॥ 6 ॥

நாராயண கருணாமய ஶரணம் கரவாணி தாவகௌ சரணௌ ।
இதி ஷட்பதீ3 மதீ3யே வத3நஸரோஜே ஸதா3 வஸது ॥

********

Leave a Comment