[విష్ణు షట్పది] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Telugu Lyrics అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణాం ।భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః ॥ 1 ॥ దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే ।శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే ॥ 2 ॥ సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాఽహం న మామకీనస్త్వం ।సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః ॥ 3 ॥ ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే ।దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః ॥ 4 … Read more