[విష్ణు షట్పది] ᐈ Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram Telugu Lyrics

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణాం ।
భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః ॥ 1 ॥

దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే ।
శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే ॥ 2 ॥

సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాఽహం న మామకీనస్త్వం ।
సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః ॥ 3 ॥

ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే ।
దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః ॥ 4 ॥

మత్స్యాదిభిరవతారైరవతారవతాఽవతా సదా వసుధాం ।
పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతోఽహం ॥ 5 ॥

దామోదర గుణమందిర సుందరవదనారవింద గోవింద ।
భవజలధిమథనమందర పరమం దరమపనయ త్వం మే ॥ 6 ॥

నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ ।
ఇతి షట్పదీ మదీయే వదనసరోజే సదా వసతు ॥

********

Leave a Comment