[વિષ્ણુ સૂક્તમ્] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Gujarati Pdf

Vishnu Suktam Stotram Gujarati Lyrics ઓં વિષ્ણો॒ર્નુકં॑ વી॒ર્યા॑ણિ॒ પ્રવો॑ચં॒ યઃ પાર્થિ॑વાનિ વિમ॒મે રાજાગ્-મ્॑સિ॒ યો અસ્ક॑ભાય॒દુત્ત॑રગ્-મ્ સ॒ધસ્થં॑ વિચક્રમા॒ણસ્ત્રે॒ધોરુ॑ગા॒યો વિષ્ણો॑ર॒રાટ॑મસિ॒ વિષ્ણોઃ᳚ પૃ॒ષ્ઠમ॑સિ॒ વિષ્ણોઃ॒ શ્નપ્ત્રે᳚સ્થો॒ વિષ્ણો॒સ્સ્યૂર॑સિ॒ વિષ્ણો᳚ર્ધ્રુ॒વમ॑સિ વૈષ્ણ॒વમ॑સિ॒ વિષ્ણ॑વે ત્વા ॥ તદ॑સ્ય પ્રિ॒યમ॒ભિપાથો॑ અશ્યામ્ । નરો યત્ર॑ દેવ॒યવો॒ મદ॑ંતિ । ઉ॒રુ॒ક્ર॒મસ્ય॒ સ હિ બંધુ॑રિ॒ત્થા । વિષ્ણો᳚ પ॒દે પ॑ર॒મે મધ્વ॒ ઉથ્સઃ॑ । પ્રતદ્વિષ્ણુ॑સ્સ્તવતે વી॒ર્યા॑ય । મૃ॒ગો ન ભી॒મઃ કુ॑ચ॒રો … Read more