[વિષ્ણુ સૂક્તમ્] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Gujarati Pdf

Vishnu Suktam Stotram Gujarati Lyrics

ઓં વિષ્ણો॒ર્નુકં॑ વી॒ર્યા॑ણિ॒ પ્રવો॑ચં॒ યઃ પાર્થિ॑વાનિ વિમ॒મે રાજાગ્-મ્॑સિ॒ યો અસ્ક॑ભાય॒દુત્ત॑રગ્-મ્ સ॒ધસ્થં॑ વિચક્રમા॒ણસ્ત્રે॒ધોરુ॑ગા॒યો વિષ્ણો॑ર॒રાટ॑મસિ॒ વિષ્ણોઃ᳚ પૃ॒ષ્ઠમ॑સિ॒ વિષ્ણોઃ॒ શ્નપ્ત્રે᳚સ્થો॒ વિષ્ણો॒સ્સ્યૂર॑સિ॒ વિષ્ણો᳚ર્ધ્રુ॒વમ॑સિ વૈષ્ણ॒વમ॑સિ॒ વિષ્ણ॑વે ત્વા ॥

તદ॑સ્ય પ્રિ॒યમ॒ભિપાથો॑ અશ્યામ્ । નરો યત્ર॑ દેવ॒યવો॒ મદ॑ંતિ । ઉ॒રુ॒ક્ર॒મસ્ય॒ સ હિ બંધુ॑રિ॒ત્થા । વિષ્ણો᳚ પ॒દે પ॑ર॒મે મધ્વ॒ ઉથ્સઃ॑ । પ્રતદ્વિષ્ણુ॑સ્સ્તવતે વી॒ર્યા॑ય । મૃ॒ગો ન ભી॒મઃ કુ॑ચ॒રો ગિ॑રિ॒ષ્ઠાઃ । યસ્યો॒રુષુ॑ ત્રિ॒ષુ વિ॒ક્રમ॑ણેષુ । અધિ॑ક્ષ॒યંતિ॒ ભુવ॑નાનિ॒ વિશ્વા᳚ । પ॒રો માત્ર॑યા ત॒નુવા॑ વૃધાન । ન તે॑ મહિ॒ત્વમન્વ॑શ્નુવંતિ ॥

ઉ॒ભે તે॑ વિદ્મા॒ રજ॑સી પૃથિ॒વ્યા વિષ્ણો॑ દેવ॒ત્વમ્ । પ॒ર॒મસ્ય॑ વિથ્સે । વિચ॑ક્રમે પૃથિ॒વીમે॒ષ એ॒તામ્ । ક્ષેત્રા॑ય॒ વિષ્ણુ॒ર્મનુ॑ષે દશ॒સ્યન્ । ધ્રુ॒વાસો॑ અસ્ય કી॒રયો॒ જના॑સઃ । ઊ॒રુ॒ક્ષિ॒તિગ્-મ્ સુ॒જનિ॑માચકાર । ત્રિર્દે॒વઃ પૃ॑થિ॒વીમે॒ષ એ॒તામ્ । વિચ॑ક્રમે શ॒તર્ચ॑સં મહિ॒ત્વા । પ્રવિષ્ણુ॑રસ્તુ ત॒વસ॒સ્તવી॑યાન્ । ત્વે॒ષગ્ગ્ હ્ય॑સ્ય॒ સ્થવિ॑રસ્ય॒ નામ॑ ॥

અતો॑ દે॒વા અ॑વંતુ નો॒ યતો॒ વિષ્ણુ॑ર્વિચક્ર॒મે । પૃ॒થિ॒વ્યાઃ સ॒પ્તધામ॑ભિઃ । ઇ॒દં વિષ્ણુ॒ર્વિચ॑ક્ર॒મે ત્રે॒ધા નિદ॑ધે પ॒દમ્ । સમૂ॑ઢમસ્ય પાગ્-મ્ સુ॒રે ॥ ત્રીણિ॑ પ॒દા વિચ॑ક્રમે॒ વિષ્ણુ॑ર્ગો॒પા અદા᳚ભ્યઃ । તતો॒ ધર્મા॑ણિ ધા॒રયન્॑ । વિષ્ણોઃ॒ કર્મા॑ણિ પશ્યત॒ યતો᳚ વ્ર॒તાનિ॑ પસ્પૃ॒શે । ઇંદ્ર॑સ્ય॒ યુજ્યઃ॒ સખા᳚ ॥

તદ્વિષ્ણોઃ᳚ પર॒મં પ॒દગ્-મ્ સદા॑ પશ્યંતિ સૂ॒રયઃ॑ । દિ॒વીવ॒ ચક્ષુ॒રાત॑તમ્ । તદ્વિપ્રા॑સો વિપ॒ન્યવો॑ જાગૃ॒વાગ્-મ્ સ॒સ્સમિ॑ંધતે । વિષ્ણો॒ર્યત્પ॑ર॒મં પ॒દમ્ । પર્યા᳚પ્ત્યા॒ અન॑ંતરાયાય॒ સર્વ॑સ્તોમોઽતિ રા॒ત્ર ઉ॑ત્ત॒મ મહ॑ર્ભવતિ સર્વ॒સ્યાપ્ત્યૈ॒ સર્વ॑સ્ય॒ જિત્ત્યૈ॒ સર્વ॑મે॒વ તેના᳚પ્નોતિ॒ સર્વં॑ જયતિ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Leave a Comment