[വിഷ്ണു സൂക്തമ്] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Malayalam Pdf

Vishnu Suktam Stotram Malayalam Lyrics ഓം വിഷ്ണോ॒ര്നുകം॑ വീ॒ര്യാ॑ണി॒ പ്രവോ॑ചം॒ യഃ പാര്ഥി॑വാനി വിമ॒മേ രാജാഗ്മ്॑സി॒ യോ അസ്ക॑ഭായ॒ദുത്ത॑രഗ്മ് സ॒ധസ്ഥം॑ വിചക്രമാ॒ണസ്ത്രേ॒ധോരു॑ഗാ॒യോ വിഷ്ണോ॑ര॒രാട॑മസി॒ വിഷ്ണോഃ᳚ പൃ॒ഷ്ഠമ॑സി॒ വിഷ്ണോഃ॒ ശ്നപ്ത്രേ᳚സ്ഥോ॒ വിഷ്ണോ॒സ്സ്യൂര॑സി॒ വിഷ്ണോ᳚ര്ധ്രു॒വമ॑സി വൈഷ്ണ॒വമ॑സി॒ വിഷ്ണ॑വേ ത്വാ ॥ തദ॑സ്യ പ്രി॒യമ॒ഭിപാഥോ॑ അശ്യാമ് । നരോ യത്ര॑ ദേവ॒യവോ॒ മദ॑ംതി । ഉ॒രു॒ക്ര॒മസ്യ॒ സ ഹി ബംധു॑രി॒ത്ഥാ । വിഷ്ണോ᳚ പ॒ദേ പ॑ര॒മേ മധ്വ॒ ഉഥ്സഃ॑ । പ്രതദ്വിഷ്ണു॑സ്സ്തവതേ വീ॒ര്യാ॑യ । മൃ॒ഗോ ന ഭീ॒മഃ കു॑ച॒രോ … Read more