[വിഷ്ണു സൂക്തമ്] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Malayalam Pdf

Vishnu Suktam Stotram Malayalam Lyrics

ഓം വിഷ്ണോ॒ര്നുകം॑ വീ॒ര്യാ॑ണി॒ പ്രവോ॑ചം॒ യഃ പാര്ഥി॑വാനി വിമ॒മേ രാജാഗ്മ്॑സി॒ യോ അസ്ക॑ഭായ॒ദുത്ത॑രഗ്മ് സ॒ധസ്ഥം॑ വിചക്രമാ॒ണസ്ത്രേ॒ധോരു॑ഗാ॒യോ വിഷ്ണോ॑ര॒രാട॑മസി॒ വിഷ്ണോഃ᳚ പൃ॒ഷ്ഠമ॑സി॒ വിഷ്ണോഃ॒ ശ്നപ്ത്രേ᳚സ്ഥോ॒ വിഷ്ണോ॒സ്സ്യൂര॑സി॒ വിഷ്ണോ᳚ര്ധ്രു॒വമ॑സി വൈഷ്ണ॒വമ॑സി॒ വിഷ്ണ॑വേ ത്വാ ॥

തദ॑സ്യ പ്രി॒യമ॒ഭിപാഥോ॑ അശ്യാമ് । നരോ യത്ര॑ ദേവ॒യവോ॒ മദ॑ംതി । ഉ॒രു॒ക്ര॒മസ്യ॒ സ ഹി ബംധു॑രി॒ത്ഥാ । വിഷ്ണോ᳚ പ॒ദേ പ॑ര॒മേ മധ്വ॒ ഉഥ്സഃ॑ । പ്രതദ്വിഷ്ണു॑സ്സ്തവതേ വീ॒ര്യാ॑യ । മൃ॒ഗോ ന ഭീ॒മഃ കു॑ച॒രോ ഗി॑രി॒ഷ്ഠാഃ । യസ്യോ॒രുഷു॑ ത്രി॒ഷു വി॒ക്രമ॑ണേഷു । അധി॑ക്ഷ॒യംതി॒ ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ । പ॒രോ മാത്ര॑യാ ത॒നുവാ॑ വൃധാന । ന തേ॑ മഹി॒ത്വമന്വ॑ശ്നുവംതി ॥

ഉ॒ഭേ തേ॑ വിദ്മാ॒ രജ॑സീ പൃഥി॒വ്യാ വിഷ്ണോ॑ ദേവ॒ത്വമ് । പ॒ര॒മസ്യ॑ വിഥ്സേ । വിച॑ക്രമേ പൃഥി॒വീമേ॒ഷ ഏ॒താമ് । ക്ഷേത്രാ॑യ॒ വിഷ്ണു॒ര്മനു॑ഷേ ദശ॒സ്യന് । ധ്രു॒വാസോ॑ അസ്യ കീ॒രയോ॒ ജനാ॑സഃ । ഊ॒രു॒ക്ഷി॒തിഗ്മ് സു॒ജനി॑മാചകാര । ത്രിര്ദേ॒വഃ പൃ॑ഥി॒വീമേ॒ഷ ഏ॒താമ് । വിച॑ക്രമേ ശ॒തര്ച॑സം മഹി॒ത്വാ । പ്രവിഷ്ണു॑രസ്തു ത॒വസ॒സ്തവീ॑യാന് । ത്വേ॒ഷഗ്ഗ് ഹ്യ॑സ്യ॒ സ്ഥവി॑രസ്യ॒ നാമ॑ ॥

അതോ॑ ദേ॒വാ അ॑വംതു നോ॒ യതോ॒ വിഷ്ണു॑ര്വിചക്ര॒മേ । പൃ॒ഥി॒വ്യാഃ സ॒പ്തധാമ॑ഭിഃ । ഇ॒ദം വിഷ്ണു॒ര്വിച॑ക്ര॒മേ ത്രേ॒ധാ നിദ॑ധേ പ॒ദമ് । സമൂ॑ഢമസ്യ പാഗ്മ് സു॒രേ ॥ ത്രീണി॑ പ॒ദാ വിച॑ക്രമേ॒ വിഷ്ണു॑ര്ഗോ॒പാ അദാ᳚ഭ്യഃ । തതോ॒ ധര്മാ॑ണി ധാ॒രയന്॑ । വിഷ്ണോഃ॒ കര്മാ॑ണി പശ്യത॒ യതോ᳚ വ്ര॒താനി॑ പസ്പൃ॒ശേ । ഇംദ്ര॑സ്യ॒ യുജ്യഃ॒ സഖാ᳚ ॥

തദ്വിഷ്ണോഃ᳚ പര॒മം പ॒ദഗ്മ് സദാ॑ പശ്യംതി സൂ॒രയഃ॑ । ദി॒വീവ॒ ചക്ഷു॒രാത॑തമ് । തദ്വിപ്രാ॑സോ വിപ॒ന്യവോ॑ ജാഗൃ॒വാഗ്മ് സ॒സ്സമി॑ംധതേ । വിഷ്ണോ॒ര്യത്പ॑ര॒മം പ॒ദമ് । പര്യാ᳚പ്ത്യാ॒ അന॑ംതരായായ॒ സര്വ॑സ്തോമോഽതി രാ॒ത്ര ഉ॑ത്ത॒മ മഹ॑ര്ഭവതി സര്വ॒സ്യാപ്ത്യൈ॒ സര്വ॑സ്യ॒ ജിത്ത്യൈ॒ സര്വ॑മേ॒വ തേനാ᳚പ്നോതി॒ സര്വം॑ ജയതി ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *