[விஷ்ணு ஸூக்தம்] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Vishnu Suktam Stotram Tamil Lyrics ஓம் விஷ்ணோ॒ர்நுகம்॑ வீ॒ர்யா॑ணி॒ ப்ரவோ॑சம்॒ ய: பார்தி॑2வாநி விம॒மே ராஜாக்3ம்॑ஸி॒ யோ அஸ்க॑பா4ய॒து3த்த॑ரக்3ம் ஸ॒த4ஸ்த2ம்॑ விசக்ரமா॒ணஸ்த்ரே॒தோ4ரு॑கா॒3யோ விஷ்ணோ॑ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ:᳚ ப்ரு॒ஷ்ட2ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ:॒ ஶ்நப்த்ரே᳚ஸ்தோ॒2 விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்4ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥ தத॑3ஸ்ய ப்ரி॒யம॒பி4பாதோ॑2 அஶ்யாம் । நரோ யத்ர॑ தே3வ॒யவோ॒ மத॑3ந்தி । உ॒ரு॒க்ர॒மஸ்ய॒ ஸ ஹி ப3ந்து॑4ரி॒த்தா2 । விஷ்ணோ᳚ ப॒தே3 ப॑ர॒மே மத்4வ॒ உத்2ஸ:॑ । ப்ரதத்3விஷ்ணு॑ஸ்ஸ்தவதே வீ॒ர்யா॑ய । ம்ரு॒கோ3 ந பீ॒4ம: கு॑ச॒ரோ கி॑3ரி॒ஷ்டா2: । யஸ்யோ॒ருஷு॑ த்ரி॒ஷு வி॒க்ரம॑ணேஷு … Read more