[விஷ்ணு ஸூக்தம்] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Tamil Pdf

Vishnu Suktam Stotram Tamil Lyrics

ஓம் விஷ்ணோ॒ர்நுகம்॑ வீ॒ர்யா॑ணி॒ ப்ரவோ॑சம்॒ ய: பார்தி॑2வாநி விம॒மே ராஜாக்3ம்॑ஸி॒ யோ அஸ்க॑பா4ய॒து3த்த॑ரக்3ம் ஸ॒த4ஸ்த2ம்॑ விசக்ரமா॒ணஸ்த்ரே॒தோ4ரு॑கா॒3யோ விஷ்ணோ॑ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ:᳚ ப்ரு॒ஷ்ட2ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ:॒ ஶ்நப்த்ரே᳚ஸ்தோ॒2 விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்4ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥

தத॑3ஸ்ய ப்ரி॒யம॒பி4பாதோ॑2 அஶ்யாம் । நரோ யத்ர॑ தே3வ॒யவோ॒ மத॑3ந்தி । உ॒ரு॒க்ர॒மஸ்ய॒ ஸ ஹி ப3ந்து॑4ரி॒த்தா2 । விஷ்ணோ᳚ ப॒தே3 ப॑ர॒மே மத்4வ॒ உத்2ஸ:॑ । ப்ரதத்3விஷ்ணு॑ஸ்ஸ்தவதே வீ॒ர்யா॑ய । ம்ரு॒கோ3 ந பீ॒4ம: கு॑ச॒ரோ கி॑3ரி॒ஷ்டா2: । யஸ்யோ॒ருஷு॑ த்ரி॒ஷு வி॒க்ரம॑ணேஷு । அதி॑4க்ஷ॒யந்தி॒ பு4வ॑நாநி॒ விஶ்வா᳚ । ப॒ரோ மாத்ர॑யா த॒நுவா॑ வ்ருதா4ந । ந தே॑ மஹி॒த்வமந்வ॑ஶ்நுவந்தி ॥

உ॒பே4 தே॑ வித்3மா॒ ரஜ॑ஸீ ப்ருதி॒2வ்யா விஷ்ணோ॑ தே3வ॒த்வம் । ப॒ர॒மஸ்ய॑ வித்2ஸே । விச॑க்ரமே ப்ருதி॒2வீமே॒ஷ ஏ॒தாம் । க்ஷேத்ரா॑ய॒ விஷ்ணு॒ர்மநு॑ஷே த3ஶ॒ஸ்யந் । த்4ரு॒வாஸோ॑ அஸ்ய கீ॒ரயோ॒ ஜநா॑ஸ: । ஊ॒ரு॒க்ஷி॒திக்3ம் ஸு॒ஜநி॑மாசகார । த்ரிர்தே॒3வ: ப்ரு॑தி॒2வீமே॒ஷ ஏ॒தாம் । விச॑க்ரமே ஶ॒தர்ச॑ஸம் மஹி॒த்வா । ப்ரவிஷ்ணு॑ரஸ்து த॒வஸ॒ஸ்தவீ॑யாந் । த்வே॒ஷக்3க்3 ஹ்ய॑ஸ்ய॒ ஸ்த2வி॑ரஸ்ய॒ நாம॑ ॥

அதோ॑ தே॒3வா அ॑வந்து நோ॒ யதோ॒ விஷ்ணு॑ர்விசக்ர॒மே । ப்ரு॒தி॒2வ்யா: ஸ॒ப்ததா4ம॑பி4: । இ॒த3ம் விஷ்ணு॒ர்விச॑க்ர॒மே த்ரே॒தா4 நித॑3தே4 ப॒த3ம் । ஸமூ॑ட4மஸ்ய பாக்3ம் ஸு॒ரே ॥ த்ரீணி॑ ப॒தா3 விச॑க்ரமே॒ விஷ்ணு॑ர்கோ॒3பா அதா᳚3ப்4ய: । ததோ॒ த4ர்மா॑ணி தா॒4ரயந்॑ । விஷ்ணோ:॒ கர்மா॑ணி பஶ்யத॒ யதோ᳚ வ்ர॒தாநி॑ பஸ்ப்ரு॒ஶே । இந்த்3ர॑ஸ்ய॒ யுஜ்ய:॒ ஸகா᳚2 ॥

தத்3விஷ்ணோ:᳚ பர॒மம் ப॒த3க்3ம் ஸதா॑3 பஶ்யந்தி ஸூ॒ரய:॑ । தி॒3வீவ॒ சக்ஷு॒ராத॑தம் । தத்3விப்ரா॑ஸோ விப॒ந்யவோ॑ ஜாக்3ரு॒வாக்3ம் ஸ॒ஸ்ஸமி॑ந்த4தே । விஷ்ணோ॒ர்யத்ப॑ர॒மம் ப॒த3ம் । பர்யா᳚ப்த்யா॒ அந॑ந்தராயாய॒ ஸர்வ॑ஸ்தோமோதி ரா॒த்ர உ॑த்த॒ம மஹ॑ர்ப4வதி ஸர்வ॒ஸ்யாப்த்யை॒ ஸர்வ॑ஸ்ய॒ ஜித்த்யை॒ ஸர்வ॑மே॒வ தேநா᳚ப்நோதி॒ ஸர்வம்॑ ஜயதி ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥

********

Leave a Comment